Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
76
ASETUSVALIKKO
Kameraäänet - Sound
Kameran äänet voi kytkeä päälle tai pois. Katso kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa, miten
valikko avataan ja miten sitä käytetään (s. 62).
“Beep” liittyy vitkalaukaisun toimintaan ja varoituksiin. “Sound effect” liittyy tarkennuksen
merkkiääneen ja kameran käynnistämiseen. “Shutter” liittyy ääneen, joka kuuluu kun kuva otetaan.
Valitse vaihtoehto Sound säätimen vasen/oikea-näppäimillä.
Valitse Sound ylös/alas-näppäimillä.
Aseta toiminto käyttöön (on) tai pois käytöstä (off) painamalla ase-
tusnäppäintä.
Automaattinen virrankatkaisu - Auto power off
Automaattisen virrankatkaisun ajankohdaksi voi valita 3 tai 10 minuuttia, tai toiminnon voi ehkäistä.
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi, kun kamera on liitetty tietokoneeseen tai tulostimeen
Lisätietoja on sivulla 16. Katso valikon avaus ja käyttö kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa (s. 62).
Valitse rec. set -osio säätimen vasen/oikea-näppäimillä. 
Valitse auto power off -vaihtoehto ylös/alas-näppäimillä.
Muuta automaattisen virrankatkaisun asetus painamalla asetus-
painiketta .