Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 31 -
ÄNDRING AV BLIXTLÄGE
Med kameran i tagningsläge (recording),
tryck på knappen för blixtläge/radering.
• Det inställda blixtläget visas separat på data-
panelen utan andra indikeringar.
• Knappen för blixtläge/radering behöver inte
hållas intryckt, den behöver bara tryckas in
en gång.
• Blixten kan inte användas eller ställas in i
lägena för kontinuerlig matning eller ”movie”.
Tryck på bläddrings- ( 
) knapparna
tills det önskade blixtläget visas på data-
panelen eller LCD-bildskärmen
• Genom att trycka på ”bläddra upp”- ( 
)
knappen indikeras blixtlägena i den ordning
illustrationen visar.
• Genom att trycka på ”bläddra ned”- (
)
knappen indikeras blixtlägena i omvänd
ordning.
För att ställa in blixtläget, tryck på knappen
för blixtläge/radering eller tryck ner
avtryckaren halvvägs.
• Om ingen sådan knapptryckning görs, ställs
det visade blixtläget in automatiskt.