Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 35 -
EV betyder exponeringsvärde. Att ändra 1 EV kommer att justera kamerans beräknade
exponering med faktor två.
Tryck på knappen för
exponeringsjustering/-låsning eller tryck
ner avtryckaren halvvägs för att ställa in
exponeringsjusteringen.
• Indikeringen för exponeringsjustering (
)
kvarstår på datapanelen, som en påminnare
om att exponeringen har justerats.
• Efter att bilden har tagits, kommer den
inställda exponeringsjusteringen att kvarstå
tills kameran stängs av eller blir återställd till
0.0.
Ibland blir kamerans exponeringsmätare vilseledd av vissa förhållanden. Att ändra
exponeringsvärdet kan kompensera för dessa situationer. Exempelvis kan en mycket
ljusstark scen, som ett snölandskap eller en vit sandstrand, se för mörk ut på den
tagna bilden. Att justera exponeringen med +1 eller +2 EV innan bilden tas, kommer att
ge en bild med normala färgtoner.
I exemplet till vänster, verkar den mörka
scenen vara ljus och urfrätt på LCD-skärmen
Genom att minska exponeringen med –1.5
EV, bevaras färgrikedomen i solnedgången.
EV-värde
Exponeringsändring
Exponeringsjustering
+2.0
+1.0
0.0
–1.0
–2.0
+2 steg
+1 steg
–1 steg
–2 steg
Beräknad exponering
4X så mycket ljus
2X så mycket ljus
1/2 så mycket ljus
1/4 så mycket ljus