Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 66 -
ATT REDIGERA
BILDER
RADERA ALLA (DELETE ALL)
LÅS ALLA (LOCK ALL)
LÅS UPP ALLA (UNLOCK ALL)
Funktionen ”delete-all” kommer att radera alla bilder som inte är låsta från
CompactFlash-kortet. När bilden väl har raderats, så kan den inte återskapas. Se till att
alla viktiga bilder har låsts innan raderingsfunktionen används. För radering av enstaka
bilder, se sidan 62.
När funktionen radera alla (delete-all) har valts på ”playback”-menyn, kommer en
skärmbild för bekräftelse att visas; att välja “NO” kommer att avbryta förloppet och att
välja “YES” utför funktionen. Om någon av bilderna är låsta, kommer meddelandet
”some-images-locked” att visas; alla bilder som inte är låsta kommer att raderas och
lämna de övriga, låsta, bilderna kvar på CompactFlash-kortet.
Stillbilder och filmavsnitt kan inte raderas kan inte raderas samtidigt. För att radera
stillbilder, måste funktionsratten ställas in på enbilds- eller indexvisning. För att radera
filmavsnitt, måste funktionsratten ställas in på ”movie playback”.
Funktionen lås-alla kommer att skydda alla bilderna på CompactFlash-kortet. När väl
en bild har låsts, kan den inte raderas med en raderingsfunktion, men den kommer att
förloras om CompactFlash-kortet formateras. Stillbilder och filmavsnitt kan inte låsas
samtidigt. För att låsa stillbilder, måste funktionsratten ställas in på enbilds- eller
indexvisning. För att låsa filmavsnitt, måste funktionsratten ställas in på ”movie
playback”. För att låsa enstaka bilder, se sidan 63.
När funktionen ”lock-all” har valts på ”playback”-menyn, kommer en skärmbild för
bekräftelse att visas; att välja “NO” avbryter funktionen och att välja “YES” kommer
att genomföra funktionen.
Funktionen ”unlock-all” kommer att låsa upp alla bilderna på CompactFlash-kortet. När
väl bilder har låsts upp, så kan de raderas med en raderings- (delete-) funktion.
Stillbilder och filmavsnitt kan inte låsas upp samtidigt. För att låsa upp stillbilder, måste
funktionsratten ställas in på enbilds- eller indexvisning. För att låsa upp filmavsnitt,
måste funktionsratten ställas in på ”movie playback”. För att låsa upp enstaka bilder, se
sidan 63.
När funktionen ”unlock-all” har valts på ”playback”-menyn, kommer en skärmbild för
bekräftelse att visas; att välja “NO” avbryter funktionen och att välja “YES” kommer att
genomföra funktionen.