Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 74 -
IGÅNGSÄTTNINGSLÄGE
LCD-SKÄRMENS LJUSSTYRKA (BRIGHTNESS)
VAL AV TID TILL AUTOMATISK AVSTÄNGNING (AUTO-POWER-OFF)
FORMATERING AV ETT COMPACTFLASH-KORT
INSTÄLLNING AV DATUM (DATE) OCH TID (TIME)
Ljusstyrkan på LCD-bildskärmen kan justeras i tre nivåer: ljus (bright), normal och mörk
(dark). Den valda nivån tillämpas samtidigt på inspelnings- och visningsläget. Detta
påverkar inte den tagna bilden. Inställningen återställs inte när kameran stängs av. Den
måste återställas manuellt.
Denna funktion formaterar CompactFlash-kort. Det kort som levereras med kameran är
förformaterat. Ett CompactFlash-kort som köps separat kan behöva formateras.
Formatera alltid CompactFlash-kortet med kameran; använd aldrig en dator för att
formatera ett CompactFlash-kort.
När ett CompactFlash-kort formateras, kommer alla data på kortet att raderas för gott.
Att låsa en bild kommer INTE att skydda den när kortet formateras. När formaterings-
funktionen har valts, kommer en skärmbild för bekräftelse att visas; att markera och
registrera “NO” avbryter denna funktion “YES” kommer att utföra formateringen.
Att formatera ett CompactFlash-kort förstör alla data på kortet
För att spara batterieffekt, stänger ”auto-power-off”-funktionen av kameran om den inte
hanterats inom en viss tidsrymd. Denna tid kan ändras på ”setup”-menyn: 3 minuter, 5
minuter, 10 minuter, eller 30 minuter. När en AC-adapter används, är tiden till kameran
automatiskt stängs av, inställd på 30 minuter och kan inte ändras.
När kameran tar en stillbild, registrerar den även det datum och den tid som bilden
togs. Kameran lagrar dessa data som en Exif-fil som kan läsas av ”DiMAGE E201 Exif
Utility software” som finns med på bifogade CD-ROM. Se till att datum och tid har ställts
in korrekt.
När datumfunktionen (date) väljs på ”setup”-menyn, kommer LCD-skärmen att visa
skärmbilden för datum och tid. Använd bläddringsknapparna för att välja det format
som du vill att datum skall visas i: YYYY/MM/DD (år (year), månad (month), dag (day)),
MM/DD/YYYY (månad, dag, år), DD/MM/YYYY (dag, månad, år). Efter att formatet har
valts med knappen ”display/enter”, behöver året, månaden, dagen, timmen (hour) och
minuten (minute) ställas in. Använd bläddringsknapparna för att ändra respektive
inställning och knappen ”display/enter” för att ställa in värdet. Efter att minuten har
ställts in, kommer ”setup”-menyn att visas.
När tidsfunktionen (time) väljs på ”setup”menyn, kommer LCD-skärmen att visa
skärmbilden för datum och tid. Tidsfunktionen är en genväg som går förbi
datumformatet och -inställningarna. Använd bläddringsknapparna för att ändra tim-
(hour) och minut- (minute) inställningarna och knappen ”display/enter” för att ställa in
värdet. Efter att minuten har ställts in, kommer ”setup”-menyn att visas.