Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 87 -
För Macintosh
1 Kontrollera att den gröna fokuslampan inte lyser eller blinkar och dra sedan symbolen
”masslagringsenhet” (mass-storage device) och släpp den i papperskorgen.
• Symbolen visas åter på skrivbordet.
2 Koppla ur USB-kabeln
• Om USB-kabeln kopplas ur innan seg 1 genomförts, kommer ett
varningsmeddelande (alert message) att visas. Fullfölj alltid steg 1 först, innan USB-
kabeln kopplas ur.
För Windows 2000 Professional 
För att koppla ur kameran, dubbelklicka på symbolen för urkoppling eller
utskjutning av maskinvara (unplug-or-eject-hardware) placerad på
aktivitetsfältet. Fönstret ”unplug-
or-eject-hardware” öppnas.
De maskinvaruenheter som kan
kopplas ur kommer att visas. Klicka på
“Stop.”
En skärmbild för bekräftelse
kommer att visas. Att klicka på
“OK” kopplar ur enheten.
Klicka på “OK.” Nu kan
kameran säkert kopplas bort
från datorn.