AGFA 1236S User Manual (en)

Download
A p p e n d i x   E   —   S n a p S c a n   R e g u l a t i o n   C o m p l i a n c e 
80
Safety Regulations
S n a p S c a n  a n d  i t s  o p t i o n s  a r e  d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h : 
 
U L  1 9 5 0 - D 3 
 
C S A  C 2 2 . 2  N o .  9 5 0  -  M 8 9  D 3 
 
V D E  0 8 0 5 
 
I E C  9 5 0 
 
G S  a p p r o v e d 
 
E N  6 0 9 5 0 
UL Safety Statement
T h e  S n a p S c a n  i s  s u i t e d  f o r  i n d o o r  u s e  o n l y .  D o  n o t  u s e  t h e m  o u t d o o r s . 
F o r  t h e  r e a s o n  o f  s a f e t y ,  b e s i d e s  t h e  p e r s o n a l  m a i n t e n a n c e  m e n t i o n e d  i n  t h i s 
o p e r a t i o n  m a n u a l ,  d o  n o t  t r y  t o  r e m o v e  a n y  m e c h a n i c a l  p a r t s  o r  a n y  e l e c t r o n i c 
d e v i c e s .  I f  y o u r  s c a n n e r  n e e d s  s e r v i c e ,  o u r  d e a l e r  a n d  s e r v i c e  o f f i c e s  a r e 
a v a i l a b l e  t o  h e l p  y o u . 
TÜV: Wichtige Sicherheitshinweise
1 .  
B i t t e  L e s e n  S i e  s i c h  d i e s e  H i n w e i s e  s o r g f ä l t i g  d u r c h . 
2 .  
U m  e i n e  B e s c h ä d i g u n g  d e s  G e r ä t e s  z u  v e r m e i d e n  s o l l t e n  S i e  n u r 
Z u b e r h ö r t e i l e  v e r w e n d e n ,  d i e  v o m  H e r s t e l l e r  z u g e l a s s e n  s i n d . 
3 .  
D a s  G e r ä t  i s t  v o r  F e u c h t i g k e i t  z u  s c h ü t z e n . 
4 .  
B e i  d e r  A u f s t e l l u n g  d e s  G e r ä t e s  i s t  a u f  s i c h e r e n  S t a n d  z u  a c h t e n .  E i n 
K i p p e n  o d e r  F a l l e n  k ö n n t e  V e r l e t z u n g e n  h e r v o r r u f e n .  V e r w e n d e n  S i e  n u r 
s i c h e r e  S t a n d o r t e  u n d  b e a c h t e n  S i e  d i e  A u f s t e l l h i n w e i s e  d e s  H e r s t e l l e r s . 
5 .  
D i e  B e l ü f t u n g s ö f f n u n g e n  d i e n e n  z u r  L u f t z i r k u l a t i o n  d i e  d a s  G e r ä t  v o r 
Ü b e r h i t z u n g  s c h ü t z .  S o r g e n  S i e  d a f ü r ,  d a ß  d i e s e  Ö f f n u n g e n  n i c h t 
a b g e d e c k t  w e r d e n . 
6 .  
D i e  N e t z a n s c h l u ß s t e c k d o s e  m u ß  a u s  G r ü n d e n  d e r  e l e k t r i s c h e n  S i c h e r h e i t 
e i n e n  S c h u t z l e i t e r k o n t a k t  h a b e n . 
7 .  
D u r c h  d i e  L ü f t u n g s ö f f n u n g e n  d ü r f e n  n i e m a l s  G e g e n s t ä n d e  o d e r 
F l ü s s i g k e i t e n  i n  d a s  G e r ä t  g e l a n g e n .  D i e s  k ö n n t e  e i n e n  B r a n d  b z w . 
e l e k t r i s c h e n  S c h l a g  a u s l ö s e n . 
8 .  
Ö f f n e n  S i e  n i e m a l s  d a s  G e r ä t .  D a s  G e r ä t  d a r f  a u s  G r ü n d e n  d e r  e l e k t r i s c h e n 
S i c h e r h e i t  n u r  v o n  a u t h o r i s i e r t e m  S e r v i c e p e r s o n a l  g e ö f f n e t  w e r d e n . 
9 .  
D i e  S t e c k d o s e  s o l l t e  n a h e  d e m  G e r ä t  u n d  l e i c h t  z u g ä n g l i c h  s e i n .