Sony SW04 Manual (pt)

Download
取扱説明書/Operating Instructions/Mode d’emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per
l’uso/Manual de instruções/ 
 /
 /
 / 
 /
ワイドコンバージョンレンズ
Wide Conversion Lens
お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項
と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書
をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった
あとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
A
B
©2004 Sony Corporation  Printed in Japan
Español
Nederlands
El objetivo de conversión gran angular debe tener el mismo diámetro que el filtro de la
videocámara digital en que se instala.
ADVERTENCIA
No mire directamente al sol a través de este objetivo.
Si lo hace, podría provocarse lesiones en los ojos o pérdida de visión.
Precaución al extraer el protector MC
Para extraer el protector MC que está instalado en el objetivo de conversión, coloque un paño
suave encima de dicho protector y desenrósquelo lentamente. (consulte la ilustración A)
Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo.
Es posible que se produzcan lesiones si no los manipula con cuidado.
Colocación del objetivo
El objetivo de conversión gran angular VCL-SW04 de Sony se ha diseñado para utilizarse con
la videocámara digital de Sony cuyo filtro tiene 37 mm de diámetro. También puede utilizar
el objetivo con videocámaras digitales con filtros de 30 ó 25 mm de diámetro, mediante un
anillo adaptador.
Con un filtro de 37 mm de diámetro
1
Retire las tapas del objetivo que se encuentran en la parte frontal y posterior del objetivo
de conversión gran angular.
2
Coloque el objetivo en la videocámara digital. (consulte la ilustración B)
Con un filtro de 30 ó 25mm de diámetro
1
Retire las tapas del objetivo que se encuentran en la parte frontal y posterior del objetivo
de conversión gran angular.
2
Coloque el anillo adaptador suministrado en la videocámara digital.
3
Coloque el objetivo en el anillo adaptador. (consulte la ilustración B)
* La videocámara digital en la que coloque el objetivo puede ser distinta a la que aparece en
la ilustración.
Cómo extraer el objetivo
Retire el objetivo con la ayuda de un paño.
Notas sobre el uso
• Asegúrese de que coloca las tapas en el objetivo cuando lo guarde.
• Evite almacenar el objetivo en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para evitar la
aparición de moho.
• Si coloca la videocámara digital en una mesa o en otra superficie plana con el objetivo de
conversión gran angular montado en ella, la videocámara digital se inclinará y no será
estable, ya que se apoya en el borde exterior del objetivo. Manipule la cámara con cuidado.
• Procure no dañar el objetivo de conversión gran angular al colocarlo en la videocámara
digital.
• En algunas videocámaras digitales no es posible bloquear la parte del objetivo cuando se
monta el objetivo de conversión gran angular debido a su peso. Se recomienda sostener la
parte del objetivo con la mano o mediante un trípode cuando se grabe.
• Si coloca el protector MC u otros filtros en el objetivo de conversión de gran angular, es
posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la
posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto, o utilice el objetivo de
conversión de gran angular sin el protector MC ni otros filtros.
• Si utiliza el objetivo de conversión gran angular junto con un flash externo, es posible que
las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la posición de
teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
Condensación de humedad
Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense
humedad en su interior. Para evitar que esto ocurra, meta el objetivo en una bolsa de plástico
o similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa sea la misma que la temperatura
ambiente, saque el objetivo de su interior.
Restricciones de uso
• No se puede utilizar el flash incorporado. Desactive el flash antes de utilizar la cámara.
• No se pueden utilizar las funciones NightShot, Hologram AF ni NightFraming, etc.
Limpieza del objetivo de conversión gran angular/
teleobjetivo
Elimine el polvo de la superficie del objetivo mediante un cepillo de aire o un cepillo suave.
Limpie las huellas dactilares u otro tipo de manchas con un paño suave ligeramente
humedecido con una solución detergente poco concentrada. (Se recomienda utilizar el kit de
limpieza KK-LC3.)
De groothoekvoorzetlens moet dezelfde diameter hebben als het filter van de digitale
videocamera om deze te bevestigen.
WAARSCHUWING
Kijk niet rechtstreeks naar de zon door deze lens.
Als u dit wel doet, kunnen uw ogen worden beschadigd of kan er verlies van
gezichtsvermogen optreden.
Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van de
MC beschermer
Om de MC beschermer van de voorzetlens te verwijderen, pakt u de MC beschermer vast
met een zacht doekje en draait u deze langzaam los. (zie afbeelding A)
Zorg dat u de lens niet laat vallen om beschadiging te voorkomen.
Onvoorzichtigheid kan ongewenste beschadigingen tot gevolg hebben.
De lens plaatsen
De Sony VCL-SW04 is een groothoekvoorzetlens en is bedoeld voor gebruik met een digitale
videocamera van Sony met een filterdiameter van 37 mm. U kunt de lens ook gebruiken met
digitale videocamera's met een filterdiameter van 30 mm of 25 mm. Hiervoor kunt u de
bijgeleverde verbindingsringen gebruiken.
Met een filterdiameter van 37 mm
1
Verwijder de lensdoppen aan de voor- en achterzijde van de groothoekvoorzetlens.
2
Bevestig de lens op de digitale videocamera. (zie afbeelding B)
Met een filterdiameter van 30 mm of 25 mm
1
Verwijder de lensdoppen aan de voor- en achterzijde van de groothoekvoorzetlens.
2
Bevestig de bijgeleverde verbindingsring op de digitale videocamera.
3
Bevestig de lens op de verbindingsring. (zie afbeelding B)
* De digitale videocamera waarop u de lens bevestigt, hoeft niet dezelfde te zijn als in de
afbeelding.
De lens verwijderen
Houd de lens vast met een doek voor een betere grip om deze te verwijderen.
Opmerkingen bij het gebruik
• Zorg dat u de lensdoppen op de lens plaats wanneer u deze opbergt.
• Bewaar de lens niet gedurende langere tijd op een zeer vochtige plaats om schimmel te
voorkomen.
• Als u de digitale videocamera op een tafel of andere vlakke ondergrond plaatst met de
groothoekvoorzetlens bevestigd, gaat de digitale videocamera scheef staan en wordt deze
instabiel omdat de videocamera rust op de buitenste rand van de lens. Wees voorzichtig
met de videocamera.
• Zorg dat de lens niet wordt beschadigd als de groothoekvoorzetlens op de digitale
videocamera is bevestigd.
• Als u bij bepaalde digitale videocamera's de groothoekvoorzetlens bevestigt, maakt het
gewicht het onmogelijk het lensgedeelte te vergrendelen. U kunt het beste het lensgedeelte
met uw hand ondersteunen of een statief gebruiken om opnamen te maken.
• Als u de MC beschermer of andere filters bevestigt op de groothoek-voorzetlens, kunnen
de hoeken van het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder
inzoomen totdat het effect verdwijnt of de groothoek-voorzetlens gebruiken zonder de
MC beschermer of andere filters te bevestigen.
• Als u de groothoek-voorzetlens met een externe flitser gebruikt, kunnen de hoeken van
het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder inzoomen totdat het
effect verdwijnt.
Condensvorming
Als de lens van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren
op de lens. Plaats de lens bijvoorbeeld in een plastic zak om condensvorming te voorkomen.
Als de luchttemperatuur in de zak de omgevingstemperatuur heeft bereikt, kunt u de lens uit
de zak halen.
Beperkingen bij het gebruik
• U kunt de ingebouwde flitser niet gebruiken. Schakel de flitser uit vóór gebruik.
• De functies NightShot, Hologram AF en NightFraming kunnen niet worden gebruikt.
De groothoek/tele-voorzetlens reinigen
Stof op de lens kunt u verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje.
Vingerafdrukken en aanklevend vuil kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd
met een mild zeepsopje. (Het gebruik van de reinigingsset
KK-LC3 wordt aanbevolen.)
The wide conversion lens has to have the same diameter as your digital video camera
recorder filter to attach.
WARNING
Do not directly look at the sun through this lens.
Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.
Caution for detachment of the MC protector
To take off the MC protector attached to the conversion lens etc., put a soft cloth over the MC
protector and slowly screw it off. (see illustration A)
To avoid injury, be careful not to drop the lens.
Careless handling may cause unexpected injury.
Attaching the lens
The Sony VCL-SW04 wide conversion lens is designed for use with the Sony digital video
camera recorder whose filter is 37 mm in diameter. You can also use the lens with 30 mm or
25mm diameter filter digital video camera recorders, using the supplied adapter rings.
With 37mm diameter filter
1
Remove the lens caps on the front and rear of the wide conversion lens.
2
Mount the lens to the digital video camera recorder. (see illustration B)
With 30mm or 25mm diameter filter
1
Remove the lens caps on the front and rear of the wide conversion lens.
2
Mount the supplied adapter ring to the digital video camera recorder.
3
Attach the lens to the adapter ring. (see illustration B)
* The digital video camera recorder you attach the lens to does not have to be the illustrated
one.
Detaching the lens
Remove the lens, with a cloth to help your grasp.
Notes on use
• Be sure to put lens caps on the lens when storing.
• Avoid keeping the lens in a very humid place for a long period of time to prevent mold.
• When you place the digital video camera recorder on a table or other flat surface with the
wide conversion lens mounted, the body of the digital video camera recorder becomes
tilted and unstable as it rests on the outer edge of the lens. Handle it with care.
• Do not damage the lens when the wide conversion lens is attached to the digital video
camera recorder.
• On some digital video camera recorders, when you mount the wide conversion lens, the
weight makes it impossible to lock the lens portion. We recommend supporting the lens
portion with your hand or using a tripod for recording.
• When you attach the MC protector or other filters to the wide conversion lens, the corners
of the screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position
until the effect disappears, or use the wide conversion lens without attaching the MC
protector or other filters.
• When you use the wide conversion lens with an external flash, the corners of the screen
may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position until the effect
disappears.
Moisture condensation
If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense on
the lens. To avoid moisture condensation, put the lens in a plastic bag, etc. When the air
temperature inside the bag has reached the surrounding temperature, take out the lens.
Restrictions on use
• The built-in flash cannot be used. Cancel the flash before use.
• NightShot function, Hologram AF function and NightFraming function, etc. cannot be
used.
Cleaning the wide/tele conversion lens
Brush off dust on the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe off
fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent
solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)
Le convertisseur grand angulaire doit être du même diamètre que le filtre du caméscope
numérique à fixer.
AVERTISSEMENT
Ne regardez pas le soleil directement à travers ce convertisseur.
Cela pourrait entraîner des risques de lésions oculaires ou une baisse du niveau de votre vue.
Précautions à prendre pour retirer le protecteur MC
Pour retirer le protecteur MC fixé au convertisseur ou à un autre élément de l’appareil,
recouvrez-le d’un chiffon doux et dévissez-le avec précaution. (Voir l’illustration A)
Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le convertisseur.
Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures.
Mise en place du convertisseur
Le convertisseur grand angulaire VCL SW04 de Sony est conçu pour être utilisé avec un
caméscope numérique Sony équipé d’un filtre de 37 mm de diamètre. Il peut cependant aussi
être utilisé avec des caméscopes numériques équipés de filtres de 30 mm ou 25 mm de
diamètre, à l’aide des bagues intermédiaires fournies.
Avec le filtre de 37 mm de diamètre
1
Retirez les capuchons avant et arrière du convertisseur grand angulaire.
2
Fixez le convertisseur sur le caméscope numérique. (Voir l’illustration B)
Avec un filtre de 30 mm ou 25 mm de diamètre
1
Retirez les capuchons avant et arrière du convertisseur grand angulaire.
2
Montez la bague adaptatrice intermédiaire sur le caméscope numérique.
3
Fixez le convertisseur sur la bague intermédiaire. (Voir l’illustration B)
* Le caméscope numérique sur lequel vous fixez l’objectif n’est pas obligatoirement identique
à celui représentée dans l’illustration.
Retrait de l’objectif
Utilisez un chiffon pour avoir une bonne prise de l’objectif lorsque vous le retirez.
Remarques sur l’utilisation
• Replacez les capuchons sur le convertisseur lorsque vous le rangez.
• Pour éviter la formation de moisissure, n’entreposez le convertisseur dans un endroit très
humide pendant une longue période.
• Lorsque vous placez le caméscope numérique sur une table ou sur toute autre surface
plane alors que le convertisseur grand angulaire est en place, le corps du caméscope
repose sur le bord externe du convertisseur, ce qui l’incline et le rend instable. Manipulez
le caméscope avec soin.
• N’endommagez pas l’objectif lorsque le convertisseur grand angulaire est installé sur le
caméscope numérique.
• Lorsque vous fixez le convertisseur grand angulaire sur certains caméscopes numériques,
le poids empêche le verrouillage de la partie objectif. Nous vous conseillons de soutenir la
partie objectif avec la main ou d’utiliser un trépied pour l’enregistrement.
• Lorsque vous fixez le protecteur MC ou tout autre filtre au convertisseur grand angulaire,
les coins de l’image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position
téléobjectif jusqu’à ce que l’effet disparaisse ou utilisez le convertisseur grand angulaire
sans protecteur MC ou autre filtre.
• Lorsque vous utilisez le convertisseur grand angulaire avec un flash externe, les coins de
l'image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position téléobjectif
jusqu'à ce que cet effet disparaisse.
Condensation d’humidité
De la condensation peut se former sur le convertisseur de l'appareil photo numérique si vous
le transportez directement d'un endroit froid à un endroit chaud. Pour éviter la formation de
condensation, placez le convertisseur dans un sac en plastique ou un autre récipient du
même type. Lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température
ambiante, sortez le convertisseur du sac.
Restrictions d’emploi
• Le flash intégré ne peut pas être utilisé. Désactivez-le avant d’utiliser l’appareil.
• Les fonctions NightShot (prise de vue nocturne), Hologram AF, NightFraming (cadrage de
nuit) et d’autres fonctions, ne peuvent pas être utilisées.
Nettoyage du convertisseur grand angulaire et du
téléconvertisseur
Enlevez la poussière de la surface du convertisseur avec une brosse-soufflet ou une brosse
douce. Enlevez les traces de doigts ou autres saletés avec un chiffon doux légèrement
humidifié d’un détergent neutre. (Il est recommandé d’utiliser le Kit de nettoyage KK-LC3.)
Der Weitwinkelkonverter muss den gleichen Durchmesser haben wie der Filter an der
digitalen Videokamera, an dem er angebracht werden soll.
ACHTUNG
Schauen Sie durch dieses Objektiv nicht direkt in die Sonne.
Andernfalls kann es zu Augenschäden oder dem Verlust der Sehkraft kommen.
Sicherheitshinweise zum Abnehmen des
MC-Schutzfilters
Wenn Sie den am Konverter angebrachten MC-Schutzfilter abnehmen wollen, legen Sie ein
weiches Tuch über den MC-Schutzfilter und schrauben ihn dann ab. (Siehe Abbildung A)
Achten Sie darauf, den Konverter nicht fallen zu lassen, damit es nicht zu Beschädigungen
oder Verletzungen kommt.
Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Geräten kann zu Unfällen führen.
Anbringen des Objektivs
Der Weitwinkelkonverter VCL-SW04 von Sony ist für digitale Videokameras von Sony mit
einem Filterdurchmesser von 37 mm konzipiert. Wenn Sie die mitgelieferten Adapterringe
verwenden, können Sie ihn auch an einer digitalen Videokamera mit einem
Filterdurchmesser von 30 oder 25 mm anbringen.
Bei einem Filter mit 37 mm Durchmesser
1
Entfernen Sie die Objektivschutzkappen vorn und hinten am Weitwinkelkonverter.
2
Bringen Sie den Konverter an der digitalen Videokamera an. (Siehe Abbildung B)
Bei einem Filter mit 30 oder 25 mm Durchmesser
1
Entfernen Sie die Objektivschutzkappen vorn und hinten am Weitwinkelkonverter.
2
Bringen Sie den mitgelieferten Adapterring an der digitalen Videokamera an.
3
Bringen Sie den Konverter am Adapterring an. (Siehe Abbildung B)
* Sie können das Objektiv auch an anderen digitalen Videokameras als der hier abgebildeten
anbringen.
Abnehmen des Konverters
Benutzen Sie beim Abnehmen des Konverters ein Tuch, damit Sie den Konverter sicherer
fassen können.
Hinweise zur Verwendung
• Wenn Sie den Konverter lagern, bringen Sie unbedingt die Objektivschutzkappen an.
• Bewahren Sie den Konverter nicht längere Zeit in feuchter Umgebung auf, da es
andernfalls zu Schimmelbildung kommen kann.
• Wenn Sie die digitale Videokamera mit angebrachtem Weitwinkelkonverter auf einen
Tisch oder eine andere ebene Oberfläche legen, neigt sich das Kameragehäuse und liegt
instabil, da es auf der äußeren Kante des Weitwinkelkonverters liegt. Gehen Sie sorgsam
mit der digitalen Videokamera um.
• Achten Sie darauf, dass der Weitwinkelkonverter nicht beschädigt wird, wenn er an der
digitalen Videokamera montiert ist.
• Wenn Sie den Weitwinkelkonverter an einer digitalen Videokamera montieren, ist es bei
einigen Kameras aufgrund des Gewichts nicht mehr möglich, den Objektivteil zu
arretieren. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Objektivteil mit der Hand abzustützen
oder zum Aufnehmen ein Stativ zu benutzen.
• Wenn Sie den MC-Schutzfilter oder andere Filter an einen Weitwinkelkonverter
anbringen, sind die Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren
Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet, oder
verwenden Sie den Weitwinkelkonverter ohne MC-Schutzfilter oder andere Filter.
• Wenn Sie den Weitwinkelkonverter mit einem externen Blitz verwenden, sind die Ecken
des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom
in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet.
Feuchtigkeitskondensation
Wird das Objektiv direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf
der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie das Objektiv in
einen Plastikbeutel o. ä. Wenn die Lufttemperatur im Plastikbeutel die gleiche Temperatur
hat wie die Umgebung, nehmen Sie das Objektiv heraus.
Einschränkungen
• Der eingebaute Blitz kann nicht verwendet werden. Deaktivieren Sie den Blitz, bevor Sie
das Gerät verwenden.
• Die Funktionen NightShot, Hologram AF und NightFraming usw. können nicht
verwendet werden.
Reinigen des Weitwinkel-/Telekonverters
Entfernen Sie Staub auf der Konverteroberfläche mit einem Staubbläser oder einem weichen
Pinsel. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem weichen Tuch, das Sie
leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. (Die Verwendung des
Reinigungssatzes KK-LC3 wird empfohlen.)
För att du ska kunna fästa vidvinkellinsen måste den ha samma diameter som den digitala
videokamerans filter.
VARNING
Titta aldrig direkt mot solen genom den här linsen.
Gör du det kan du skada ögonen, i värsta fall med nedsatt syn som följd.
Att tänka på när du tar bort MC-skyddet
Du tar bort MC-skyddet genom att lägga en mjuk duk över skyddet och sedan försiktigt
skruva av det. (se ill. A)
Var försiktig så att du inte tappar linsen. Den kan skadas.
Ovarsam hantering kan leda till oväntade skador.
Fästa linsen
Sonys vidvinkellins VCL-SW04 är konstruerad för användning med Sonys digitala
videokameror med filterdiametern 37 mm. Med de medföljande adapterringarna kan du
också använda linsen med digitala videokameror vars filterdiameter är 30 mm eller 25 mm.
Med en filterdiameter på 37 mm
1
Ta bort linsskydden från vidvinkellinsens fram- och baksida.
2
Fäst linsen på den digitala videokameran. (se ill. B)
Med en filterdiameter på 30 mm eller 25 mm
1
Ta bort linsskydden från vidvinkellinsens fram- och baksida.
2
Fäst den medföljande adapterringen på den digitala videokameran.
3
Fäst linsen på adapterringen. (se ill. B)
* Det är inte säkert att den digitala videokameran som du fäster linsen på är av samma
modell som kameran i illustrationen.
Ta bort linsen
När du tar bort linsen får du bättre grepp om du använder en duk.
Angående användning
• Sätt tillbaka linsskydden på linsen när du inte använder den.
• Undvik att under en längre period förvara linsen där det är fuktigt, eftersom det finns risk
för mögelbildning.
• Om du lägger den digitala videokameran på ett bord eller annan plan yta bör du tänka på
att kameran inte ligger stabilt när vidvinkellinsen är monterad eftersom den då delvis
vilar på den yttre kanten av linsen. Hantera den varsamt.
• Se upp så att du inte skadar linsen när vidvinkellinsen sitter på den digitala
videokameran.
• När du fäster vidvinkellinsen på vissa digitala videokameror gör vikten det omöjligt att
hålla objektivet stilla. Du rekommenderas att hålla tag om linsen för att ge den extra stöd
eller använda stativ.
• När du fäster MC-skyddet eller andra filter på vidvinkellinsen kan det hända att hörnen
på skärmen förmörkas. I så fall justerar du zoomen i teleläget tills skärmen visas normalt.
Du kan också använda vidvinkellinsen utan
MC-skydd och andra filter.
• När du använder vidvinkellinsen med en extern blixt kan det hända att skärmens hörn
blir mörkare. I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna genom att justera
zoominställningen i teleläget.
Kondensbildning
Om du flyttar linsen direkt från en kall till en varm plats kan det bildas kondens på linsens
yta. Du undviker kondensbildning genom att stoppa linsen i en plastpåse eller liknande. När
luften i påsen har fått samma temperatur som omgivningens kan du ta ur linsen.
Begränsningar i användningen
• Den inbyggda blixten kan inte användas. Stäng av blixten innan användning.
• Funktionerna NightShot, Hologram AF, NightFraming och liknande kan inte användas.
Rengöring av vidvinkel/telelinsen
Borsta bort eventuellt damm från linsens yta med en blåsborste eller en mjuk borste. Torka
bort fingeravtryck eller andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. (Du rekommenderas att använda rengöringssatsen Cleaning Kit KK-LC3.)
VCL-SW04
■ テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修
理受付の窓口です。
製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じ
た場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」まで
ご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただきま
す。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便
にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。
電話:
0564-62-4979
受付時間: 月∼金曜日 午前
9
時∼午後
5
(ただし、年末、年始、祝日を除く)
お電話される際に、本機の型名(
VCL-SW04
)をお知らせ
ください。
より迅速な対応が可能になります。
お問い合わせ
窓口のご案内
電話のおかけ
間違いにご注
意ください。
3-089-019-01 (1)
English
日本語
お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーのフィルター径と同径のコン
バージョンレンズをご使用ください。
 
安全のために
ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、まちがった使いか
たをすると、人身事故が起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐために
次のことを必ずお守りください。
安全のための注意事項を守る。
故障したら使わずに、お買い上げ店
 
、またはテクニカルインフォメー
ションセンターに修理を依頼する。
 
下記の注意事項を守らないと、事故により
死亡
けが
の原因となります。
直接太陽を覗かないでください。
目を痛めたり、失明の原因となることがあります。
下記の注意事項を守らないと
けが
をすることがあり
ます。
コンバージョンレンズなどに取り付いた
MC
プロテクターを取りはずすと
きは、
MC
プロテクターに柔らかい布などをあて、ゆっくりゆるめてくだ
さい。(イラスト
 
A
 
参照)
レンズを落下して、けがをしないように充分にご注意ください。
注意をおこたると、思わぬけがをすることがあります。
レンズの取り付けかた
このレンズは、フィルター径が
37mm
のソニーのデジタルビデオカメラレ
コーダー用です。付属のアダプターリングを取り付けることによりフィル
ター径が
30mm
25mm
にもご使用になれます。
フィルター径
37mm
の場合
1
ワイドコンバージョンレンズの前後のキャップをはずす。
2
デジタルビデオカメラレコーダーにレンズを取り付ける。(イラスト
 
B
参照)
フィルター径が
30mm
25mm
の場合
1
ワイドコンバージョンレンズの前後のキャップをはずす。
2
デジタルビデオカメラレコーダーに付属のアダプターリングを取り付け
る。
3
アダプターリングにレンズを取り付ける。(イラスト
 
B
 
参照)
* 取り付けるデジタルビデオカメラレコーダーはイラストのものとはかぎりません。
レンズの取りはずしかた
アダプターリングにすべりにくいシートなどをあてて、取りはずしてくだ
さい。
使用上のご注意
保管の際は、必ずキャップを取り付けてください。
湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ
ります。
デジタルビデオカメラレコーダーにワイドコンバージョンレンズを取り
付けたまま机の上などに置いた場合、レンズの外周が当たるなどして本
体が傾き不安定になりますので、取り扱いにご注意ください。
ワイドコンバージョンレンズの装着時は衝撃を与えないようにご注意く
ださい。
デジタルビデオカメラレコーダーにワイドコンバージョンレンズを取り
付けたとき、レンズの重みでレンズ部が固定できないことがあります。
左手でレンズ部をささえて撮るか、三脚をご使用ください。
ワイドコンバージョンレンズに
MC
プロテクターや他のフィルターを取
り付けたときに、画面の四隅が暗くなる(ケラレ)ことがあります。そ
のような場合は、ズーム倍率を望遠(
T
)側へ移動させ、ケラレのない
位置を選んでください。または、
MC
プロテクターや他のフィルターを
取りはずしてご使用ください。
ワイドコンバージョンレンズと外部フラッシュを併用してご使用の場
合、広角(W)側で画面の四隅が暗くなることがあります。そのような
場合は、ズーム倍率を望遠(T)側へ移動させ、暗くならない位置を選
んでください。
結露について
結露とは、レンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなど
に、レンズの内側や外側に水滴がつくことです。結露を起こりにくくする
ためには、一度レンズをビニール袋かバックなどに入れて、使用する環境
の温度になじませてから、取り出してください。
使用上の制限について
内蔵フラッシュは使用できません。解除してご使用ください。
ナイトショット
/
ホログラフィック
AF/
ナイトフレーミングなどは使用で
きません。
お手入れについて
レンズ表面についたホコリは、ブロワ−ブラシか柔らかい刷毛で取ってく
ださい。指紋、その他の汚れは中性洗剤液と柔らかい布で拭き取ってくだ
さい。(クリーニングキット
KK-LC1
をおすすめします。)
保証書とアフターサービス
保証書について
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取
りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してくだ
さい。
保証期間は、お買い上げ日より
1
年間です。
アフターサービスについて
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪い
ときは、お買い上げ店、またはテクニカルインフォメーションセンターに
ご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を
ご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた
だきます。
Français
Deutsch
Svenska