Sony VADPHB Manual (nl)

Download
3-091-306-02(1)
VAD-PHB
© 2004 Sony Corporation Printed in Japan
レンズアダプター
Lens Adaptor
取扱説明書
Operating Instructions
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per I’uso
Manual de instruções
English
VAD-PHB is a lens adaptor for the Sony digital still camera DSC-P150/P100. Read the
instructions carefully before use.
Notes on use
• Tutn off the power of the digital still camera before attaching or removing the lens
adaptor.
• The lens adaptor cover cannot be opened when the conversion lens is mounted. Do
not try to open it forcibly.
• Do not try to open the lens adaptor cover forcibly. If you try to open it too far, it will
be damaged.
• Be careful not to hit your hand when opening the lens adaptor cover, and not to
catch your fingers when closing it.
• Do not attach a conversion lens to the lens adaptor when it is not mounted on the
digital still camera.
Restrictions on use
• The viewfinder of the digital still camera cannot be used when the lens adaptor is
mounted. Use the LCD screen to take photos.
• AF illuminator cannot be used.
• If you use the lens adaptor with a built-in flash, the peripheral area of the screen may
darken in the wide-angle position (W). Should this occur, adjust the zoom in the
telephoto position (T) until the effect disappears.
Using the lens adaptor
Use the lens adaptor when attaching a 30 mm diameter conversion lens, filter or
protector to the digital still camera.
A How to attach
1
Turn off the power of the digital still camera.
2
Open the lens adaptor cover fully.
3
Keep the digital still camera's LCD side parallel with the lens adaptor and slowly
insert the camera into the lens adaptor.
4
Insert the fixing screw into the tripod attachment point on the digital still camera,
and tighten it.
5
Close the lens adaptor cover until it clicks.
B How to detach
1
Turn off the power of the digital still camera.
2
Open the lens adaptor cover fully.
3
Unscrew the fixing screw and remove it.
4
Remove the digital still camera from the lens adaptor.
Specifications
Screw thread for lens or filter:
M30 
×
 0.75
Dimensions:
Approx. 80 
×
 63 
×
 56 mm (3 1/4 
×
 2 1/2 
×
 2 1/4 in.)
(width/height/depth)
Mass:
Approx. 45 g (1.6 oz.)
Supplied accessories:
Carrying case (1), Operating Instructions (1)
Design and specifications are subject to change without notice due to continual
improvements.
Nederlands
Svenska
A-2
B-2
De VAD-PHB is een lensadapter voor de digitale camera DSC-P150/P100 van Sony.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de lensadapter gebruikt.
Opmerkingen over het gebruik
• Schakel de digitale camera uit als u de lensadapter plaatst of verwijdert.
• De klep van de lensadapter kan niet worden geopend als de voorzetlens is bevestigd.
Probeer de klep niet met kracht te openen.
• Open de klep van de lensadapter niet met te veel kracht. Als u de klep te ver opent,
wordt deze beschadigd.
• Zorg dat u uw hand niet stoot als u de klep van de lensadapter opent en dat uw
vingers niet onder de klep beklemd raken als u deze sluit.
• Bevestig geen voorzetlens op de lensadapter als deze niet op de digitale camera is
bevestigd.
Beperkingen bij het gebruik
• De beeldzoeker van de digitale camera kan niet worden gebruikt als de lensadapter
is bevestigd. Gebruik het LCD-scherm om foto's te nemen.
• De AF verlichting kan niet worden gebruikt.
• Als u de lensadapter gebruikt met een ingebouwde flitser, kunnen de buitenste
gedeelten van het scherm donkerder worden in de groothoekstand (W). In dit geval
past u de zoomstand aan in de telestand (T) totdat het effect verdwijnt.
De lensadapter gebruiken
Gebruik de lensadapter wanneer u een voorzetlens met een diameter van 30 mm, een
filter of een lensbeschermer op de digitale camera bevestigt.
A De lensadapter bevestigen
1
Schakel de digitale camera uit.
2
Open de klep van de lensadapter volledig.
3
Houd de LCD-zijde van de digitale camera recht naast de lensadapter en plaats de
digitale camera langzaam in de lensadapter.
4
Plaats de schroef van het statief in het bevestigingspunt van de digitale camera en
draai de schroef vast.
5
Sluit de klep van de lensadapter totdat deze vastklikt.
B De lensadapter verwijderen
1
Schakel de digitale camera uit.
2
Open de klep van de lensadapter volledig.
3
Draai de schroef van het statief los en verwijder deze.
4
Verwijder de digitale camera uit de lensadapter.
Technische gegevens
Schroefdraad voor lens of filter:
M30 
×
 0,75
Afmetingen:
ongeveer 80 
×
 63 
×
 56 mm (breedte/hoogte/diepte)
Gewicht:
ongeveer 45 g
Bijgeleverde accessoires:
Draagtas (1), Gebruiksaanwijzing (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving wegens doorlopende verbeteringen.
VAD-PHB är en linsadapter som tillverkats för Sonys digitala stillbildskamera DSC-
P150/P100. Innan du använder adaptern bör du läsa bruksanvisningen noggrant.
Att observera angående användning
• Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran innan du fäster eller tar bort
linsadaptern.
• Skyddet till linsadaptern kan inte öppnas när konversionslinsen används. Försök
inte att öppna den med våld.
• Försök inte att öppna linsadapterskyddet med våld. Det går sönder om du viker upp
det för mycket.
• Var försiktig så att du inte slår i handen när du öppnar linsadapterskyddet eller
klämmer fingrarna när du stänger det.
• Fäst inte en konversionslins på linsadaptern när den inte sitter på den digitala
stillbildskameran.
Begränsningar i användningen
• När du använder linsadaptern kan du inte använda den digitala stillbildskamerans
sökare. Använd LCD-skärmen när du fotograferar.
• AF-belysningen kan inte användas.
• Om du använder en linsadapter med inbyggd blixt kan det hända att hörnen på
skärmen blir mörkare i bredbildsläget (W). I så fall kan du ta bort de nedmörkade
partierna genom en justering av zoominställningen i teleläget (T).
Använda linsadaptern
Använd lindadaptern när du fäster en konversionslins, ett filter eller ett skydd med en
diameter på 30 mm på den digitala stillbildskameran.
A Hur du fäster linsadaptern
1
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.
2
Öppna skyddet till linsadaptern helt.
3
Håll sidan med LCD-skärmen på den digitala stillbildskamerans parallellt med
linsadaptern och skjut försiktigt in kameran i linsadaptern.
4
För in låsskruven i stativfästet på den digitala stillbildskameran och skruva sedan åt
skruven.
5
Stäng skyddet till linsadaptern tills det klickar på plats.
B Hur du tar bort linsadaptern
1
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.
2
Öppna skyddet till linsadaptern helt.
3
Skruva ur låsskruven och ta bort den.
4
Ta bort linsadaptern från den digitala stillbildskameran.
Tekniska data
Gängmått för lins och filter:
M30 
×
 0,75
Storlek:
Ca. 80 
×
 63 
×
 56 mm (bredd/höjd/djup)
Vikt:
Ca. 45 g
Medföljande tillbehör:
Bärväska (1), bruksanvisning (1)
Design och specifikationer kan ändras utan förbehåll eftersom kontinuerlig
produktutveckling pågår.
Der VAD-PHB ist ein Objektivadapter für die digitale Standbildkamera DSC-P150/P100
von Sony.  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch.
Hinweise zur Verwendung
• Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus, bevor Sie den Objektivadapter
anbringen bzw. abnehmen.
• Die Abdeckung des Objektivadapters lässt sich nicht öffnen, solange der Konverter
daran angebracht ist. Versuchen Sie nicht, sie gewaltsam zu öffnen.
• Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Objektivadapters gewaltsam zu öffnen.
Wenn Sie die Abdeckung zu weit öffnen, wird sie beschädigt.
• Achten Sie darauf, sich nicht an der Hand zu stoßen, wenn Sie die Abdeckung des
Objektivadapters öffnen, bzw. sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie sie
schließen.
• Bringen Sie keinen Konverter am Objektivadapter an, ohne dass dieser an der
digitalen Standbildkamera montiert ist.
Einschränkungen
• Der Sucher der digitalen Standbildkamera kann nicht verwendet werden, solange
der Objektivadapter an der Kamera angebracht ist. Verwenden Sie zum Aufnehmen
von Fotos den LCD-Bildschirm.
• Die AF-Hilfsbeleuchtung kann nicht verwendet werden.
• Wenn Sie einen Objektivadapter mit integriertem Blitz verwenden, sind die
periphären Bereiche des angezeigten Bildes in der Weitwinkelposition (W) unter
Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition (T),
bis der Effekt verschwindet.
Der Objektivadapter
Verwenden Sie den Objektivadapter, wenn Sie einen Konverter, einen Filter oder einen
Schutzfilter mit 30 mm Durchmesser an der digitalen Standbildkamera anbringen
wollen.
A Anbringen
1
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.
2
Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.
3
Halten Sie die Seite mit dem LCD-Display an der digitalen Standbildkamera
parallel zum Objektivadapter und setzen Sie die Kamera langsam in den
Objektivadapter ein.
4
Setzen Sie die Stativschraube in die Stativbefestigungsbohrung an der digitalen
Standbildkamera ein und ziehen Sie sie an.
5
Schließen Sie die Abdeckung des Objektivadapters, so dass sie mit einem Klicken
einrastet.
B Abnehmen
1
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.
2
Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.
3
Lösen Sie die Stativschraube und entfernen Sie sie.
4
Nehmen Sie die digitale Standbildkamera aus dem Objektivadapter heraus.
Technische Daten
Schraubengewinde für Objektiv oder Filter: M30 
×
 0,75
Abmessungen:
Ca. 80 
×
 63 
×
 56 mm (B/H/T)
Gewicht:
Ca. 45 g
Mitgeliefertes Zubehör:
Tragetasche (1), Bedienungsanleitung (1)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
A-3
B-3
日本語
VAD-PHB
は、ソニーのデジタルスチルカメラ
DSC-P150/P100
専用のレ
ンズアダプターです。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
使用上のご注意
レンズアダプターの取り付け
/
取りはずしをするときは、デジタルスチル
カメラの電源を切ってください。
コンバージョンレンズを取り付けているときは、レンズアダプターの開
閉部を開けることはできません。無理に開けないでください。
レンズアダプターの開閉部を無理に開けないでください。全開した状態
よりさらに開きますと、破損するおそれがあります。
レンズアダプターの開閉部を開けるときには手をぶつけないように、ま
た閉じるときには、手をはさまないようにご注意ください。
デジタルスチルカメラに装着しない状態で、レンズアダプターにコン
バージョンレンズを取り付けないでください。
使用上の制限について
レンズアダプターを取り付けた状態では、デジタルスチルカメラのファ
インダーによる撮影はできません。液晶画面にて撮影してください。
• AF
イルミネーターは使用できません。
内蔵フラッシュを併用すると、広角(
W
)側で画面の周囲が暗くなるこ
とがあります。そのような場合は、ズーム倍率を望遠(
T
)側へ移動さ
せ、暗くならない位置を選んでください。
レンズアダプターの使いかた
デジタルスチルカメラに
30mm
径のコンバージョンレンズまたはフィル
ターやプロテクターを取り付けるときに使用します。
A
 
取り付けかた
デジタルスチルカメラの電源を切る。
レンズアダプターのカバー開閉部を全開にする。
デジタルスチルカメラの液晶面をレンズアダプターにまっすぐに合わせ
て、ゆっくりと取り付ける。
デジタルスチルカメラの三脚用ネジ穴に取り付けネジをあてはめて締め
付ける。
カバー開閉部をカチッと音がするまで閉じる。
B
 
取りはずしかた
デジタルスチルカメラの電源を切る。
レンズアダプターのカバー開閉部を全開にする。
取り付けネジをゆるめ、取りはずす。
デジタルスチルカメラをレンズアダプターから取り出す。
主な仕様
取り付けネジ径:
M30
×
0.75
最大外形寸法:
80
×
63
×
56mm
(幅/高さ/奥行き)
質量:
45g
付属品:
キャリングケース(
1
)、取扱説明書(
1
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。
■ テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談窓口です。
電話:
0564-62-4979
受付時間: 月∼金曜日 午前
9
時∼午後
5
(ただし、年末、年始、祝日を除く)
お電話される際に、本機の型名(
VAD-PHB)
をお知らせく
ださい。
より迅速な対応が可能になります。
お問い合わせ
窓口のご案内
電話のおかけ
間違いにご注
意ください。
Español
Français
Deutsch
Le VAD-PHB est un adaptateur d’objectif conçu pour l’appareil photo numérique
DSC-P150/P100 Sony.  Lisez attentivement le mode d’emploi avant utilisation.
Remarques sur l’utilisation
• Mettez l’appareil photo numérique hors tension avant d’installer ou de retirer
l’adaptateur d’objectif.
• La partie articulée de l’adaptateur d’objectif ne peut pas être ouverte lorsque le
convertisseur de focale est installé. N’essayez pas de l’ouvrir en forçant.
• N’essayez pas d’ouvrir la partie articulée de l’adaptateur d’objectif en forçant. Vous
risquez de l’endommager si vous l’ouvrez trop.
• Prenez garde de ne pas vous blesser la main lorsque vous ouvrez la partie articulée
de l’adaptateur d’objectif, ni de vous coincer les doigts lorsque vous la refermez.
• Ne fixez pas de convertisseur de focale sur l’adaptateur d’objectif si ce dernier n’est
pas installé sur l’appareil photo numérique.
Limites d’utilisation
• Le viseur de l’appareil photo numérique ne peut pas être utilisé lorsque l’adaptateur
d’objectif est installé. Utilisez l’écran LCD pour prendre des photos.
• L’illuminateur d’assistance AF ne peut pas être utilisé.
• Si vous utilisez l’adaptateur d’objectif avec un flash intégré, la zone périphérique de
l’écran peut s’assombrir en position grand angle (W). En pareil cas, réglez le zoom en
position téléobjectif (T) jusqu’à la disparition de cet effet.
Utilisation de l’adaptateur d’objectif
Utilisez l’adaptateur d’objectif lorsque vous installez un dispositif de protection, un
filtre ou un convertisseur de focale de 30 mm de diamètre sur l’appareil photo
numérique.
A Mise en place de l’adaptateur
1
Mettez l’appareil photo numérique hors tension.
2
Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.
3
Placez l’écran LCD de l’appareil photo numérique parallèlement à l’adaptateur
d’objectif et insérez doucement l’appareil photo dans l’adaptateur d’objectif.
4
Insérez la vis de fixation dans le point de fixation du trépied sur l’appareil photo
numérique et serrez-la.
5
Fermez la partie articulée de l’adaptateur d’objectif jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.
B Retrait de l’adaptateur
1
Mettez l’appareil photo numérique hors tension.
2
Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.
3
Dévissez la vis de fixation et retirez-la.
4
Retirez l’appareil photo de l’adaptateur d’objectif.
Spécifications
Filetage de fixation de l’objectif ou d’un filtre : M30 
×
 0,75
Dimensions :
Env. 80 
×
 63 
×
 56 mm (3 1/4 
×
 2 1/2 
×
 2 1/4 po.)
(largeur/hauteur/profondeur)
Poids :
Env. 45 g (1,6 on.)
Accessoires fournis :
Etui (1), Mode d’emploi (1)
En raison des améliorations apportées continuellement à l'appareil, la conception et les
spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Nombre del producto: Adaptador de objetivo
Modelos: VAD-PHB
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE
CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.
VAD-PHB es un adaptador de objetivo para las cámaras digitales de imágenes fijas Sony
DSC-P150/P100. Antes de utilizarlo, lea las instrucciones detenidamente.
Notas sobre el uso
• Antes de colocar o retirar el adaptador de objetivo, desconecte la alimentación de la cámara
digital de imágenes fijas.
• No es posible abrir la tapa del adaptador de objetivo cuando el objetivo de conversión está
montado. No intente hacerlo a la fuerza.
• No intente abrir la tapa del adaptador de objetivo a la fuerza. Si fuerza el ángulo de
apertura, la tapa se dañará.
• Tenga cuidado de no golpearse la mano al abrir la tapa del adaptador del objetivo y de no
pillarse los dedos al cerrarla.
• No coloque un objetivo de conversión al adaptador de objetivo cuando no esté montado en
la cámara digital de imágenes fijas.
Restricciones de uso
• Cuando el adaptador de objetivo está montado, no es posible utilizar el visor de la cámara.
Para tomar fotos, utilice la pantalla de cristal líquido.
• No es posible utilizar la lámpara AF.
• Si utiliza el adaptador de objetivo con un flash incorporado, es posible que el área periférica
de la pantalla se oscurezca en la posición de gran angular (W). Si esto ocurre, ajuste el zoom
en la posición de teleobjetivo (T) hasta que desaparezca dicho efecto.
Utilización del adaptador de objetivo
Utilice el adaptador de objetivo cuando coloque un objetivo de conversión de 30 mm de
diámetro, un filtro o un protector en la cámara digital de imágenes fijas.
A Colocación
Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.
Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.
Coloque el lado de la pantalla de cristal líquido de la cámara digital de imágenes fijas en
paralelo con el adaptador de objetivo e introduzca lentamente la cámara en dicho
adaptador.
Coloque el tornillo de fijación en el punto de ajuste del trípode de la cámara digital de
imágenes fijas y apriételo.
Cierre la tapa del adaptador de objetivo hasta que encaje.
B Extracción
Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.
Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.
Destornille el tornillo de fijación y extráigalo.
Separe la cámara del adaptador de objetivo.
Especificaciones
Rosca de tornillo para el objetivo o el filtro: M30 
×
 0,75
Dimensiones:
Aprox. 80 
×
 63 
×
 56 mm
(anchura/altura/profundidad)
Masa:
Aprox. 45 g
Accesorios suministrados:
Funda de transporte (1), manual de instrucciones
(1)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras
continuas del producto.
A-4
A-5
B-4