Sony SAL70400G User Manual (pl)

Download
Dla klientów w Europie
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy 
krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi 
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien 
być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego 
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe 
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami 
lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został 
kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują 
Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 
Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania 
i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. 
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których 
adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym 
sprzedawcą produktów Sony.
Uwagi eksploatacyjne
•  Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym oświetleniu. Skupienie promieni świetlnych może 
spowodować wewnętrzne uszkodzenia korpusu aparatu i obiektywu lub pożar. Jeśli okoliczności 
wymagają pozostawienia obiektywu w oświetleniu słonecznym, należy założyć na obiektyw 
przykrywkę.
•  Uważać, aby nie uderzyć zakładanego obiektywu ani nie narazić go na silny wstrząs.
•  Obiektyw zawsze należy przechowywać z założoną przykrywką.
•  Aby uniknąć rozwinięcia się pleśni, nie przechowywać obiektywu przez dłuższy czas w bardzo 
wilgotnych miejscach.
•  Przenosząc aparat z założonym obiektywem, należy trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
•  Nie chwytać aparatu za wysuniętą część obiektywu.
•  Nie dotykać styków obiektywu. Zabrudzenie styków obiektywu może utrudniać lub uniemożliwiać 
przesyłanie informacji między obiektywem a aparatem, co spowoduje błędy w działaniu.
Informacje dotyczące użycia lampy błyskowej
W przypadku korzystania z lampy błyskowej aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu. W pewnych 
konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa obiektyw może częściowo zasłaniać światło z lampy, 
powodując powstanie cienia u dołu obrazu. 
Winietowanie
Jeśli obraz w rogach ekranu jest ciemniejszy niż na środku, w celu osłabienia tego zjawiska 
(zwanego winietowaniem) należy zmniejszyć otwór przysłony o jeden lub dwa stopnie.
Mniejsza jasność obrazu u góry wizjera
Obraz u góry wizjera może stawać się ciemniejszy. Jest to normalne zjawisko, związane 
z wielkością lustra aparatu. Nie wpływa ono na rejestrowany obraz.
Skraplanie wilgoci
Jeśli obiektyw zostanie bezpośrednio przeniesiony z zimnego do ciepłego miejsca, może się 
na nim skroplić para wodna. Aby tego uniknąć, należy włożyć obiektyw do torebki foliowej 
itp. Obiektyw można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna się z temperaturą 
otoczenia.
Czyszczenie obiektywu
•  Nie dotykać bezpośrednio szkła obiektywu.
•  Do usuwania zabrudzeń z obiektywu można używać pędzelka z gruszką i miękkiej, czystej ściereczki 
(zaleca się użycie ściereczki czyszczącej KK-CA (wyposażenie dodatkowe)).
•  Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik czy benzyna.
 Nazwy elementów
1···Pierścień ogniskowej 2···Pierścień regulacji ostrości 3···Wskaźnik odległości 4···Styki 
obiektywu 5···Wskaźnik osłony obiektywu 6···Skala ogniskowej 7···Wskaźnik ogniskowej 
8···Skala odległości 9···Przycisk blokady ostrości 10···Przełącznik trybu ostrości / zakresu 
ogniskowania 11···Wskaźnik montażu 12···Wskaźnik montowania kołnierza (czerwony)* 
13···Wskaźnik obiektywu (czarny)* 14···Wskaźnik kołnierza (czarny)* 15···Pokrętło mocowania 
kołnierza*
*
 Tylko 70 – 400 mm F4-5.6 G SSM
4-113-649-
PL(1)
© 2009  Sony Corporation
 
SAL70300G / SAL70400G
Obiektyw do cyfrowej lustrzanki 
jednoobiektywowej
70 – 300 mm F4,5-5,6 G SSM 
70 – 400 mm F4-5,6 G SSM
Instrukcja obsługi
5
1
2
3
7
6
8
4
9
10 11
70 – 300 mm F4,5-5,6 G SSM:
70 – 400 mm F4-5,6 G SSM:
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku obiektywów.
Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sony  .
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać 
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Nie patrzeć przez obiektyw na słońce.
Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.
Przechowywać obiektyw w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń.