Samsung Mini VP-D375 Camcorder VP-D375 User Manual (en)

Download
5. H egguvhsh authv den kaluvptei kamiva apov tiı parakavtw
periptwvseiıÚ
*
Periodikouvı elevgcouı, sunthvrhsh kai episkeuhv hv
antikatavstash merwvn pou ofeivlontai se fusiologikhv
fqorav
*
Ta evxoda kai touı kinduvnouı metaforavı pou
scetivzontai me thn egguvhsh autouv tou proiovntoı
*
Zhmiva se autov to proiovn pou proevrcetai apovÚ
A. Katavcrhsh hv kai kakhv crhvsh, sumperilambanomevnhı
allav kai mh periorismevnhı seÚ
Mh crhvsh autouv tou proiovntoı gia touı skopouvı
pou fusiologikav proorivzetai hv suvmfwna me tiı
odhgiveı crhvsewı gia thn swsthv crhvsh kai
sunthvrhsh autouv tou proiovntoı
Thn egkatavstash kai crhvsh tou proiovntoı me
trovpouı pou antivkeintai stiı tecnikevı
prodiagrafevı asfaleivaı pou iscuvoun katav thn
crhvsh tou proiovntoı
B. Episkeuhv pou evgine apov mh exousiodothmevna
sunergeiva 
service
G. Atuchvmata, qeomhniveı hv opoiadhvpote aitiva pevra
tou elevgcou thı 
SAMSUNG, sumperilambanomevnwn
allav mh periorismevnwn twn keraunwvn, tou nerouv,
thı fwtiavı, twn dhmosivwn anataracwvn, tou kakouv
aerismouv klp.
D. H egguvhsh authv den ephreavzei ta dikaiwvmata tou
katanalwthv pou problevpontai apov thn efarmosteva
eqnikhv nomoqesiva pou iscuvei, ouvte ta dikaiwvmata
twn katanalwtwvvvn enantivon twn lianopwlhtwvvvvn pou
aporrevoun apov thn suvmbash pwvlhshı.
E. Se perivptwsh pou den upavrcei eqnikhv nomoqesiva
authv h egguvhsh qa eivnai h monadikhv kai
apokleistikhv kavluyh tou katanalwthv gia kavqe
zhmiav.
FOURLIS TRADE A.E.B.E.
CAM_UK W/C  2/1/07 12:05 PM  Page 102