Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
viii
Wp
rowad
zen
ie
Uwaga dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne 
podlegają selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich 
punktach zbiórki odpadów. Nie wolno go wyrzucać do zwykłych 
pojemników na śmieci.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i 
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska 
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem 
odpadów.
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub 
władz samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.
Ten symbol na bateriach/akumulatorach oznacza, że należy utylizować je  
oddzielnie.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym 
symbolem, czy też nie, należy wyrzucać do śmieci osobno w 
odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z 
odpadami z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych 
władz zajmującym się utylizacją odpadów.
Uwagi