Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
87
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
1
Wyłącz aparat i podłącz go do telewizora.
• Upewnij się, że wtyczki są właściwie ułożone. Podczas podłączania i odłączania 
wtyczek nie należy wkładać ani wyjmować ich pod kątem.
2
Ustaw wejście telewizora na wejście zewnętrzne.
• Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji telewizora.
3
Przytrzymaj naciśnięty przycisk 
c (odtwarzania), aby włączyć 
aparat.
• Zdjęcia są wyświetlane na ekranie telewizora.
• Monitor aparatu nie jest włączany.
Podłączanie aparatu do telewizora 
(odtwarzanie na ekranie telewizora)
Biała
Żółta