Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
88
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Użytkownicy drukarek zgodnych ze standardem PictBridge mogą podłączyć aparat 
bezpośrednio do drukarki i wydrukować zdjęcia bez korzystania z komputera.
Podłączanie aparatu do drukarki
1
Włącz drukarkę.
2
Wyłącz aparat i podłącz go do drukarki za pomocą kabla USB.
• Upewnij się, że wtyczki są właściwie ułożone. Podczas podłączania i odłączania 
wtyczek nie należy wkładać ani wyjmować ich pod kątem.
3
Włącz aparat.
• Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony ekran początkowy PictBridge (1), a 
następnie ekran Wybór do wydruku (2).
Podłączanie aparatu do drukarki (wydruk 
bezpośredni)
Wybór do wydruku
15/11/2015 No.  32
  32
1
2