Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
93
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Jeśli wyświetli się monit o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2.
• W systemie Windows 7
Jeśli wyświetlane jest okno 
dialogowe widoczne po prawej 
stronie, postępuj zgodnie z opisem 
poniżej, aby wybrać program 
Nikon Transfer 2.
1 W  obszarze  Import pictures 
and videos (Importowanie 
zdjęć i filmów)
 kliknij opcję 
Change program (Zmień program). Wyświetli się okno dialogowe wyboru 
programu. Wybierz opcję Import File using Nikon Transfer 2 (Zaimportuj 
plik przy pomocy Nikon Transfer 2)
 i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie polecenie Import File (Zaimportuj plik).
Jeśli na karcie pamięci znajduje się wiele zdjęć, uruchomienie programu Nikon 
Transfer 2 może chwilę potrwać. Poczekaj, aż program Nikon Transfer 2 zostanie 
uruchomiony.
B
Uwagi dotyczące podłączania kabla USB
Nie gwarantujemy prawidłowego działania, jeśli aparat jest podłączony do komputera za 
pośrednictwem koncentratora USB.
2
Po uruchomieniu programu Nikon Transfer 2 kliknij polecenie 
Start Transfer (Rozpocznij przenoszenie).
• Rozpocznie się przesyłanie zdjęć. Po zakończeniu przesyłania zdjęć uruchomi się 
program ViewNX 2, a przesłane zdjęcia zostaną w nim wyświetlone.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu ViewNX 2, 
skorzystaj z internetowej pomocy.
3
Zakończ połączenie.
• Jeśli używasz czytnika lub gniazda kart, wybierz odpowiednią opcję w systemie 
operacyjnym komputera, aby wysunąć dysk wymienny odpowiadający karcie 
pamięci, a następnie wyjmij ją z czytnika lub gniazda kart.
• Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy najpierw wyłączyć aparat, a 
dopiero potem odłączyć kabel USB.
Start Transfer 
(Rozpocznij 
przenoszenie)