Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
97
Styki baterii/akumulatorów
Zanieczyszczenie styków baterii/akumulatorów może uniemożliwić poprawne działanie 
aparatu. Jeśli styki baterii/akumulatorów są brudne, przed użyciem wytrzyj je czystą, suchą 
szmatką.
Pozostały stopień naładowania baterii/akumulatorów
Po włożeniu rozładowanych baterii/akumulatorów aparat może wyświetlić komunikat o 
wystarczającym stopniu naładowania. Jest to uzależnione od charakterystyki baterii/
akumulatorów.
Recykling używanych baterii/akumulatorów
Jeśli baterie/akumulatory nie utrzymują już poziomu naładowania, oddaj je do recyklingu. 
Zużyte baterie/akumulatory są wartościowym surowcem. Należy oddawać je do utylizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Karty pamięci
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Należy korzystać wyłącznie z kart pamięci SD (Secure Digital). Listę zalecanych kart 
pamięci można znaleźć w części „Zatwierdzone karty pamięci” (
• Koniecznie przestrzegaj środków ostrożności opisanych w dokumentacji dołączonej do 
karty pamięci.
• Do karty pamięci nie należy przyklejać naklejek ani innych etykiet.
Formatowanie
• Nie wolno formatować karty pamięci za pomocą komputera.
• Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych 
urządzeniach należy ją sformatować za pomocą tego aparatu. 
Zalecamy sformatowanie nowych kart pamięci przy użyciu aparatu przed rozpoczęciem 
stosowania ich w aparacie.
• Uwaga: formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich 
zdjęć i innych zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty pamięci 
koniecznie zrób kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Jeśli po włączeniu aparatu zostanie wyświetlony komunikat Karta nie jest 
sformatowana. Sformatować?, należy sformatować kartę. Jeśli znajdują się na niej 
dane, których nie chcesz usuwać, wybierz opcję Nie. Skopiuj potrzebne dane do 
komputera itp. Jeśli chcesz sformatować kartę pamięci, wybierz opcję Tak. Wyświetlone 
zostanie okno dialogowe z potwierdzeniem. Aby rozpocząć formatowanie, naciśnij 
przycisk 
k.
• Podczas formatowania karty pamięci, zapisywania na niej lub usuwania z niej danych albo 
przesyłania danych do komputera nie wykonuj niżej wymienionych czynności. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie 
aparatu lub karty pamięci.
- Otwieranie pokrywy komory baterii/akumulatorów/gniazda karty pamięci w celu 
włożenia baterii/akumulatorów lub karty pamięci.
- Wyłącz aparat.
- Odłączanie zasilacza sieciowego.