Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
103
Problemy z fotografowaniem
Na ekranie miga 
symbol O.
• Jeśli nie ustawiono zegara aparatu, na ekranie 
fotografowania miga symbol O. Zdjęcia i filmy 
zapisane przed ustawieniem zegara są opatrywane 
datami „00/00/0000 00:00” i „01/01/2015 00:00”. 
Ustaw poprawnie czas i datę w opcji Strefa 
czasowa i data
 w menu ustawień.
• Zegar aparatu nie jest tak dokładny, jak zwykłe 
zegary. Od czasu do czasu porównuj czas aparatu z 
czasem bardziej dokładnych czasomierzy i zmieniaj 
czas, jeśli to konieczne.
Data i godzina 
zapisu są 
nieprawidłowe.
Brak wskaźników 
na monitorze.
Ukryj informacje W opcji Informacje o zdjęciu w 
obszarze Ustaw. monitora w menu ustawień wybrano 
wartość Ukryj informacje.
Datownik nie jest 
dostępny.
Strefa czasowa i data nie zostały ustawione w menu 
ustawień.
Na zdjęciach nie 
jest nanoszona 
data pomimo 
włączenia opcji 
Datownik.
• Bieżący tryb fotografowania nie obsługuje opcji 
Datownik.
• Daty nie można nanieść na filmy.
Po włączeniu 
aparatu jest 
wyświetlany ekran 
ustawiania strefy 
czasowej i daty.
Akumulator zegara jest rozładowany. Wszystkie 
ustawienia zostały przywrócone do wartości 
domyślnych.
Ustawienia aparatu 
zostały przywrócone 
do wartości 
domyślnych.
Aparat wydaje 
dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Tryb AF ustawienia 
Ciągły AF i w niektórych trybach fotografowania aparat 
może wydawać słyszalny dźwięk ustawiania ostrości.
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A
Nie można się 
przełączyć w tryb 
fotografowania.
Odłącz kabel USB.
Nie można robić 
zdjęć ani nagrywać 
filmów.
• Gdy aparat pracuje w trybie odtwarzania, naciśnij 
przycisk A, spust migawki lub przycisk
b (e).
• W przypadku wyświetlonych menu naciśnij przycisk 
d.
• Jeśli dioda gotowości lampy błyskowej miga, trwa 
ładowanie lampy.
• Baterie/akumulatory są wyczerpane.
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A