Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
107
Zdjęcia, które mają 
zostać wydrukowane, 
nie są wyświetlane.
• Na karcie pamięci nie ma zapisanych żadnych zdjęć.
• Aby wydrukować zdjęcia zapisane w pamięci 
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.

8
W aparacie nie 
można wybrać 
rozmiaru strony.
W poniższych sytuacjach nie można wybrać rozmiaru 
strony z aparatu nawet w przypadku drukowania na 
drukarce zgodnej ze standardem PictBridge. Rozmiar 
strony należy wtedy wybrać w interfejsie drukarki.
• Drukarka nie obsługuje rozmiarów strony 
określonych przez aparat.
• Drukarka automatycznie wybiera rozmiar strony.
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
A