Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
In
formac
je te
chni
czne
114
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i 
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu 
wideo zgodnie ze standardem AVC („obraz wideo AVC”) oraz/lub (lub) (ii) 
dekodowania obrazu wideo AVC, który został zakodowany przez użytkownika na 
potrzeby osobiste i niekomercyjne oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu 
wideo, który posiada licencję umożliwiającą udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie 
udziela się licencji wyraźnej ani dorozumianej na jakiekolwiek inne formy 
użytkowania. Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Odwiedź adres http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2015 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.