Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
10
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
6
Ustaw datę i czas, a następnie 
naciśnij przycisk
k.
• Za pomocą przycisków JK wybierz 
odpowiednie pole, a następnie ustaw datę i 
czas, używając przycisków 
HI.
• Wybierz pole minut i naciśnij przycisk k, aby 
potwierdzić ustawienie.
7
Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem za pomocą 
przycisków 
HI wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
8
Naciśnij przycisk A (tryb 
fotografowania).
• Obiektyw się wysunie.
9
Wybierz opcję 
Automatycz.wyb.prog. i 
naciśnij przycisk
k.
• Zostanie wyświetlony ekran fotografowania i 
będzie możliwe wykonywanie zdjęć w trybie 
automatycznego wyboru programu. Aparat 
automatycznie wybierze optymalny program 
tematyczny.
• Wskaźnik stanu baterii/akumulatorów
b: Wysoki stan naładowania baterii/
akumulatorów.
B: Niski stan naładowania baterii/
akumulatorów.
• Liczba pozostałych zdjęć
Symbol C jest wyświetlany, gdy w aparacie nie 
ma karty pamięci, a zdjęcia są zapisywane w 
pamięci wewnętrznej.
Data i czas
2015
01 01
00 00
R
M
D
h
m
Edytuj
Naciśnij ten prz y-
cisk w tr ybie fot.,
aby wyświetlić
menu wyb. tr ybu
fotografowania.
Edytuj
Data i czas
Automatycz.wyb.prog.
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów
Liczba pozostałych zdjęć