Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
13
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
3
Wciśnij spust migawki do połowy.
• Po ustawieniu ostrości pole ostrości lub 
wskaźnik ostrości ma kolor zielony.
• Jeśli używasz zoomu cyfrowego, aparat 
ustawia ostrość w środku kadru, a pole ostrości 
nie jest wyświetlane.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości miga, 
aparat nie może ustawić ostrości. Zmień 
kompozycję zdjęcia, a następnie ponownie 
naciśnij spust migawki do połowy.
4
Bez podnoszenia palca wciśnij spust 
migawki do końca.
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik liczby pozostałych zdjęć lub wskaźnik maksymalnej długości filmu miga podczas 
zapisywania zdjęć lub filmu. Nie otwieraj pokrywy komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci w celu wyjęcia baterii/akumulatorów lub karty
, gdy wskaźnik 
miga. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
C
Funkcja autowyłączania
• Jeśli przez około 30 sekund nie wykonasz żadnej operacji, monitor się wyłączy, aparat 
przejdzie w tryb czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Po mniej więcej trzech 
minutach w trybie czuwania aparat się wyłączy.
• Aby włączyć monitor, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik 
zasilania albo spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• W poniższych sytuacjach zalecamy użycie statywu w celu ustabilizowania aparatu:
- Gdy podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lampa błyskowa jest zamknięta 
lub wybrano tryb fotografowania, w którym lampa nie jest używana.
- Gdy zoom znajduje się w pozycji teleobiektywu.
• Jeśli korzystasz ze statywu w celu ustabilizowania aparatu podczas fotografowania, 
wybierz w opcji Redukcja drgań w menu ustawień (
A58) wartość Wyłączona, aby 
zapobiec potencjalnym błędom spowodowanym przez tę funkcję.
F 3.1
F 3.1
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0