Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
15
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Spust migawki
Wciśnięcie do 
połowy
Aby ustawić ostrość i ekspozycję (czas otwarcia 
migawki i wartość przysłony), lekko wciśnij spust 
migawki, aż wyczujesz opór. Dopóki spust migawki 
będzie wciśnięty do połowy, ostrość i ekspozycja będą 
zablokowane.
Wciśnięcie do 
końca
Wciśnij spust migawki do końca, aby zwolnić migawkę 
i zrobić zdjęcie.
Nie wciskaj spustu migawki ze zbyt dużą siłą, ponieważ 
może to spowodować drganie aparatu i rozmazanie 
zdjęć. Pamiętaj o konieczności delikatnego naciskania 
przycisku.