Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
16
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
1
Aby przejść do trybu odtwarzania, 
naciśnij przycisk 
c (odtwarzanie).
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c przy 
wyłączonym aparacie powoduje włączenie 
aparatu w trybie odtwarzania.
2
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, 
aby wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk HIJK, aby 
szybko przewijać zdjęcia.
• Aby wrócić do trybu fotografowania, naciśnij 
przycisk A lub spust migawki.
• Jeśli w widoku pełnoekranowym wyświetlany 
jest symbol e, można nacisnąć 
przycisk
k, aby zastosować dany efekt do 
zdjęcia.
• Aby powiększyć obraz, w widoku 
pełnoekranowym przesuń 
dźwignię zoomu w stronę 
symbolu 
g (i).
• Aby przejść do widoku miniatur i 
wyświetlić na ekranie wiele zdjęć 
jednocześnie, w widoku 
pełnoekranowym przesuń 
dźwignię zoomu w stronę 
symbolu 
f (h).
Odtwarzanie zdjęć
Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia
Wyświetlenie następnego zdjęcia
4/4
4/4
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0004. JPG
0004. JPG
3.0
3.0
1 / 2 0