Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
18
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Korzystanie z ekranu usuwania wybranych zdjęć
1
Za pomocą przycisków 
JK na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
zdjęcie do usunięcia, a następnie 
naciśnij przycisk 
H, aby wyświetlić 
znacznik c.
• Aby anulować wybór, naciśnij przycisk I. 
Symbol c zniknie.
• Przesuń dźwignię zoomu (A1) w stronę 
symbolu 
g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy, lub w stronę symbolu f (h), 
aby włączyć widok miniatur.
2
Umieść znaczniki c na wszystkich zdjęciach, które chcesz 
usunąć, i potwierdź wybór, naciskając przycisk 
k.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby ukończyć czynności, 
wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Usuń wybrane zdjęcia
Wstecz