Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
19
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Dostępne są tryby fotografowania opisane poniżej.
• Automatycz.wyb.prog.
Przy kadrowaniu zdjęcia aparat automatycznie wybiera optymalny program 
tematyczny, co ułatwia robienie zdjęć przy użyciu ustawień pasujących do danej 
sceny.
• Program tematyczny
Ustawienia aparatu są dostosowywane do wybranego programu tematycznego.
• Efekty specjalne
Podczas fotografowania do zdjęć można zastosować efekty.
• Portret inteligentny
Jeśli aparat wykryje uśmiechniętą twarz, spust migawki jest zwalniany 
automatycznie bez konieczności wciskania go (wyzwolenie uśmiechem). Można 
również użyć funkcji Miękki odcień skóry w celu zmiękczenia koloru skóry na 
twarzy.
• Tryb automatyczny
Służy do wykonywania zdjęć o przeznaczeniu ogólnym. Ustawienia można 
dostosować do warunków fotografowania i rodzaju ujęcia.
1
Po wyświetleniu ekranu 
fotografowania naciśnij 
przycisk A (tryb fotografowania).
2
Wybierz tryb 
fotografowania za 
pomocą przycisków 
HI na wybieraku 
wielofunkcyjnym i 
naciśnij przycisk
k.
• Po wybraniu programu 
tematycznego lub trybu efektów specjalnych naciśnij przycisk 
K, aby wybrać 
program tematyczny lub efekt, a następnie naciśnij przycisk
k.
Zmiana trybu fotografowania
Automatycz.wyb.prog.