Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
20
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Podczas wyświetlania ekranu fotografowania możesz nacisnąć przycisk 
H (m) J (n) 
I (p) K (o) na wybieraku wielofunkcyjnym, aby ustawić funkcje opisane poniżej.
• Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, możesz wybrać tryb pracy lampy błyskowej 
odpowiadający warunkom fotografowania.
• Samowyzwalacz
Aparat zwalnia migawkę 10 sekund po wciśnięciu spustu migawki.
• Tryb makro
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
• Kompensacja ekspozycji
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
Funkcje, które można ustawić, różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Używanie lampy błyskowej, 
samowyzwalacza itp.