Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
21
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, wyświetl ekran 
fotografowania i naciśnij przycisk 
b (e nagrywanie filmu). Aby zakończyć 
nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk 
b (e).
• Aby odtworzyć film, wybierz go w widoku 
pełnoekranowym i naciśnij przycisk 
k. 
Nagrywanie filmów