Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
22
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Funkcje związane z fotografowaniem
Przy kadrowaniu zdjęcia aparat automatycznie wybiera optymalny program 
tematyczny, co ułatwia robienie zdjęć przy użyciu ustawień pasujących do danej 
sceny.
Kiedy aparat automatycznie wybierze program tematyczny, ikona trybu 
fotografowania wyświetlana na ekranie fotografowania odpowiednio się zmieni.
B
Uwagi dotyczące trybu x (Automatycz.wyb.prog.)
• W zależności od warunków fotografowania wybór żądanego trybu programów 
tematycznych może nie być możliwy. W takim przypadku należy wybrać inny tryb 
fotografowania (
• Jeśli włączony jest zoom cyfrowy, ikona trybu fotografowania zostanie zmieniona na d.
Funkcje dostępne w trybie x (automatycz.wyb.prog.)
• Samowyzwalacz (A34)
• Kompensacja ekspozycji (A36)
• Tryb obrazu (A60)
Tryb x (Automatycz.wyb.prog.)
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M 
tryb x (automatycz.wyb.prog.)
M przycisk k
e
Portret
f
Krajobraz
h
Portret nocny
g
Krajobraz nocny
i
Makro
j
Zdjęcia pod światło
d
Inne programy tematyczne