Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
27
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
4
Po zakończeniu fotografowania 
naciśnij przycisk
 
k.
• Aparat powróci do stanu z kroku 1.
B
Uwagi dotyczące funkcji Zdjęcia panoramiczne
• Aby utworzyć zdjęcie panoramiczne, można zrobić i połączyć maksymalnie trzy zdjęcia. 
Po zrobieniu trzeciego zdjęcia fotografowanie kończy się automatycznie.
• Nie można zapisać zdjęcia panoramicznego, jeśli przezroczysta część zdjęcia nie jest 
prawidłowo wyrównana z obiektem przy robieniu kolejnego zdjęcia.
• Zakres obrazu widocznego na zapisanym zdjęciu będzie węższy niż obserwowany na 
monitorze w trakcie fotografowania.
• Jeśli fotografowanie zakończy się już po zrobieniu pierwszego zdjęcia, aparat nie 
umożliwia przewijania odtwarzanego zdjęcia (
• Zrobienie serii zdjęć przeznaczonych do utworzenia panoramy zostanie przerwane, jeśli 
podczas fotografowania aparat zostanie przełączony w tryb czuwania przez opcję 
autowyłączania (
A81). Zaleca się ustawienie dłuższego czasu, po którym uruchamia się 
funkcja autowyłączania.
• Podczas fotografowania w trybie zdjęć panoramicznych nie można usuwać zdjęć. Aby 
zrobić nowe zdjęcie, wróć do kroku 1 i zacznij od początku.
C
Wskaźnik R
W trybie zdjęć panoramicznych ustawienia ekspozycji, 
balansu bieli i ostrości dla wszystkich zdjęć tworzących 
panoramę zostają ustalone na wartości zastosowane 
przy pierwszym zdjęciu z każdej serii.
Po zrobieniu pierwszego zdjęcia na monitorze 
wyświetlany jest symbol R oznaczający, że 
ekspozycja, balans bieli i ostrość są zablokowane.
A E / A F - L
A E / A F - L
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Koniec
A E / A F - L
A E / A F - L
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Koniec