Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
28
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Odtwarzanie zdjęć panoramicznych
Przełącz aparat w tryb odtwarzania (
A16)
wyświetl zdjęcie panoramiczne w widoku 
pełnoekranowym, a następnie naciśnij przycisk 
k, 
aby przewinąć obraz w kierunku wykorzystanym 
podczas fotografowania.
W trakcje odtwarzania na monitorze wyświetlone 
zostaną przyciski sterujące odtwarzaniem. 
Na wybieraku wielofunkcyjnym naciśnij przyciski 
JK, aby wybrać element sterujący, a następnie 
naciśnij przycisk 
k w celu wykonania niżej 
opisanych operacji.
B
Uwagi dotyczące zdjęć panoramicznych
• Zdjęć nie można edytować za pomocą tego aparatu.
• Aparat może nie być w stanie przewijać lub powiększać zdjęć panoramicznych 
wykonanych przy użyciu aparatu cyfrowego innej marki lub innego modelu aparatu.
B
Uwagi dotyczące drukowania zdjęć panoramicznych
W zależności od ustawień drukarki wydrukowanie całego zdjęcia może być niemożliwe. 
Ponadto drukowanie tego typu zdjęć może być niemożliwe na niektórych drukarkach.
Funkcja
Ikona
Opis
Przewijanie 
do tyłu
A
Przytrzymaj przycisk 
k, aby szybko przewinąć do tyłu.
Przewijanie 
do przodu
B
Przytrzymaj przycisk 
k, aby szybko przewinąć do przodu.
Wstrzymaj
E
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej 
można wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
C
Przytrzymaj przycisk 
k, aby przewinąć do tyłu.
D
Przytrzymaj przycisk 
k, aby przewinąć obraz.
F
Wznawia przewijanie automatyczne.
Koniec
G
Przełącza aparat w tryb widoku pełnoekranowego.
15/11/2015 15:30
15/11/2015 15:30
4/4
4/4
0004.JPG
0004.JPG