Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
30
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Jeśli aparat wykryje uśmiechniętą twarz, można automatycznie zrobić zdjęcie bez 
konieczności wciskania spustu migawki (wyzwolenie uśmiechem (
A67)). Można 
użyć funkcji Miękki odcień skóry w celu zmiękczenia koloru skóry na twarzy.
1
Wykadruj zdjęcie.
• Skieruj aparat na twarz człowieka.
2
Poczekaj, aż osoba uśmiechnie się bez naciskania spustu 
migawki.
• Jeśli aparat wykryje uśmiech na twarzy osoby otoczonej podwójną ramką, 
migawka zostanie wyzwolona automatycznie.
• Aparat automatycznie wyzwala migawkę za każdym razem, gdy wykryje uśmiech.
3
Kończenie fotografowania automatycznego.
• Wykonaj jedno z poniższych działań, aby zakończyć fotografowanie.
- Ustaw  opcję  Wyzw. uśmiechem na Wyłączone.
- Naciśnij  przycisk  A i wybierz inny tryb fotografowania.
B
Uwagi dotyczące trybu portretu inteligentnego
W niektórych warunkach fotografowania aparat może nie rozpoznać twarzy lub uśmiechów 
(
A39). Do fotografowania można także użyć spustu migawki.
C
Gdy miga dioda samowyzwalacza
Przy wyzwalaniu uśmiechem dioda samowyzwalacza zacznie migać, kiedy aparat wykryje 
twarz, a zaraz po wyzwoleniu migawki dioda ta zacznie migać szybko.
Funkcje dostępne w trybie portretu inteligentnego
• Tryb lampy błyskowej (A32)
• Samowyzwalacz (A34)
• Kompensacja ekspozycji (A36)
• Menu Portret inteligentny (A67)
Tryb Portret inteligentny (fotografowanie 
uśmiechniętych twarzy)
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
F (portret inteligentny) M przycisk k