Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
31
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Służy do wykonywania zdjęć o przeznaczeniu ogólnym. Ustawienia można 
dostosować do warunków fotografowania i rodzaju ujęcia.
• Sposób wybierania obszaru kadru, na którym ma zostać ustawiona ostrość, można 
zmienić w ustawieniu Tryb pól AF (
Ustawienie domyślne to Środek.
Funkcje dostępne w trybie A (automatyczny)
• Tryb lampy błyskowej (A32)
• Samowyzwalacz (A34)
• Tryb makro (A35)
• Kompensacja ekspozycji (A36)
• Menu fotografowania (A60)
Tryb A (automatyczny)
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
A (automatyczny) M przycisk k