Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
33
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
C
Dioda gotowości lampy błyskowej
• Status lampy błyskowej można potwierdzić, wciskając 
spust migawki do połowy.
- Włączona: lampa błyskowa emituje błysk po 
wciśnięciu spustu migawki do końca.
- Miga: trwa ładowanie lampy błyskowej. Aparat nie 
może rejestrować zdjęć.
- Wyłączona: lampa błyskowa nie zostanie 
uruchomiona podczas robienia zdjęcia.
• Jeśli stan naładowania baterii/akumulatorów jest 
niski, podczas ładowania lampy monitor zostanie wyłączony.
Dostępne tryby lampy błyskowej
C
Ustawienia trybu lampy błyskowej
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A37).
• Wybrane w trybie A (automatycznym) ustawienie jest przechowywane w pamięci 
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
C
Redukcja efektu czerwonych oczu
Jeśli aparat wykryje efekt czerwonych oczu podczas zapisywania zdjęcia, obszar, którego to 
dotyczy, zostanie przetworzony pod kątem redukcji tego efektu przed zapisaniem zdjęcia.
Podczas fotografowania należy pamiętać o poniższych informacjach:
• Do zapisania zdjęć potrzeba więcej czasu niż zwykle.
• W niektórych sytuacjach redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść 
oczekiwanych rezultatów.
• W rzadkich przypadkach redukcja efektu czerwonych oczu może też zostać niepotrzebnie 
zastosowana do innych obszarów zdjęcia. W takiej sytuacji należy wybrać inny tryb lampy 
błyskowej i zrobić zdjęcie ponownie.
U
Automatyka
Lampa błyskowa jest uruchamiana w razie potrzeby, na przykład w warunkach 
słabego oświetlenia.
• Ikona trybu lampy błyskowej na ekranie fotografowania jest wyświetlana 
tylko bezpośrednio po wprowadzeniu ustawienia.
V
Aut. z red. efektu czerw. oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu na portretach spowodowanego przez lampę 
błyskową.
X
Błysk wypełniający
Lampa błyskowa emituje błysk przy wykonywaniu każdego zdjęcia. Służy on do 
„wypełniania” (doświetlania) cieni i do fotografowania obiektów pod światło.
Y
Synchr. z dł. czasami eksp.
Przeznaczony do wykonywania portretów wieczornych i nocnych 
obejmujących tło. Lampa błyskowa emituje błysk, gdy konieczne jest 
oświetlenie głównego obiektu; długie czasy ekspozycji umożliwiają 
naświetlenie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu.