Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
34
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Aparat jest wyposażony w samowyzwalacz, który zwalnia migawkę około 10 sekund 
po wciśnięciu spustu migawki.
Przed użyciem statywu w celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja 
drgań
 (
A80) w menu ustawień wartość Wyłączona.
1
Naciśnij przycisk 
J (n) na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
2
Wybierz opcję ON i naciśnij 
przycisk
k.
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone 
naciśnięciem przycisku 
k w ciągu kilku 
sekund, wybór zostanie anulowany.
• Jeśli wybrano program tematyczny Portret 
zwierzaka, wyświetlana jest ikona 
Y (wyzwalanie automat.; 
A25). Nie można 
używać samowyzwalacza.
3
Wykadruj zdjęcie, a następnie wciśnij spust migawki do 
połowy.
• Ostrość i ekspozycja zostały ustawione.
4
Wciśnij spust migawki do 
końca.
• Rozpocznie się odliczanie. Dioda 
samowyzwalacza zacznie migać, a 
około sekundy przed zwolnieniem 
migawki zacznie świecić światłem 
ciągłym.
• Z chwilą zwolnienia migawki 
samowyzwalacz zostanie ustawiony 
na wartość OFF.
• Aby zatrzymać odliczanie, naciśnij 
ponownie spust migawki.
Samowyzwalacz
Samowyzwalacz
F3.1
F3.1
1/250
1/250
 9
 9