Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
35
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Użyj trybu makro w przypadku rejestrowania zdjęć o dużych zbliżeniach.
1
Naciśnij przycisk 
I (p) na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
2
Wybierz opcję ON i naciśnij 
przycisk
k.
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone 
naciśnięciem przycisku 
k w ciągu kilku 
sekund, wybór zostanie anulowany.
3
Obróć dźwignię zoomu tak, aby 
ustawić stopień powiększenia, przy 
którym ikona F i wskaźnik zoomu 
mają kolor zielony.
• Jeśli zoom jest ustawiony tak, że ikona F i wskaźnik zoomu mają kolor zielony, 
aparat może ustawić ostrość na obiektach znajdujących się w minimalnej 
odległości ok. 10 cm od obiektywu.
• Jeśli pozycja zoomu znajduje się w obszarze 
wskazanym symbolem 1, aparat może 
ustawić ostrość na obiektach znajdujących się 
w minimalnej odległości ok. 1 cm od 
obiektywu.
B
Uwagi dotyczące używania lampy błyskowej
Gdy obiekt znajduje się w odległości mniejszej niż 50 cm od obiektywu, całkowite 
oświetlenie go za pomocą lampy błyskowej może być niemożliwe.
C
Ustawienie trybu makro
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A37).
• Ustawienie zastosowane w trybie A (automatycznym) pozostanie zapisane w pamięci 
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
Tryb makro (zdjęcia w zbliżeniu)
Tryb makro
1