Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
36
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
1
Naciśnij przycisk 
K (o) na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
2
Wybierz wartość kompensacji i 
naciśnij przycisk
k.
• Aby rozjaśnić zdjęcie, zastosuj wartość 
dodatnią (+).
• Aby przyciemnić zdjęcie, zastosuj wartość 
ujemną (–).
• Wartość kompensacji zostanie zastosowana 
nawet bez naciśnięcia przycisku 
k.
C
Wartość kompensacji ekspozycji
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A37).
• Ustawienie zastosowane w trybie A (automatycznym) pozostanie zapisane w pamięci 
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
Kompensacja ekspozycji (regulacja jasności)
Kompensacja ekspozycji
+2.0
+0.3
-2.0