Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
39
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Pole ostrości jest zależne od trybu fotografowania.
Używanie funkcji wykrywania twarzy
W poniższych trybach fotografowania aparat używa 
funkcji wykrywania twarzy na potrzeby 
automatycznego ustawiania ostrości na twarzach.
• Tryb x (automatycz.wyb.prog.; A22)
• Program tematyczny Portret lub Portret nocny 
(
• Tryb Portret inteligentny (A30)
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jedną twarz, wokół twarzy, na której zostanie 
ustawiona ostrość, pojawi się podwójna ramka, a pozostałe twarze będą otoczone 
ramką pojedynczą.
Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy, a aparat nie wykryje żadnej twarzy:
• W trybie x (automatycz.wyb.prog.) pole ostrości zmienia się zależnie od 
programu tematycznego.
• W programach tematycznych Portret i Portret nocny lub w trybie portretu 
inteligentnego aparat ustawia ostrość pośrodku kadru.
B
Uwagi dotyczące wykrywania twarzy
• Możliwość rozpoznawania twarzy przez aparat zależy od różnych czynników, w tym od 
kierunku, w który spoglądają fotografowane osoby.
• Aparat nie może rozpoznać twarzy również w następujących sytuacjach:
- Gdy twarze są częściowo przysłonięte okularami przeciwsłonecznymi lub innymi 
przedmiotami
- Gdy twarze zajmują zbyt dużą lub zbyt małą część kadru
Ustawianie ostrości
1500
1500
25m 0s
25m 0s