Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
40
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry
Po zwolnieniu migawki w jednym z poniższych trybów fotografowania aparat 
wykrywa twarze i przetwarza zdjęcie w celu zmiękczenia odcieni skóry twarzy 
(maksymalnie trzy twarze).
• Tryb Portret inteligentny (A30)
• Tryb x (automatycz.wyb.prog.; A22)
• Portret lub Portret nocny w programie tematycznym (A23)
Miękki odcień skóry można zastosować także do zapisanych zdjęć (
A49) po 
zakończeniu fotografowania.
B
Uwagi dotyczące funkcji miękkiego odcienia skóry
• Zapisywanie zdjęć może trwać dłużej niż zazwyczaj.
• W niektórych sytuacjach pożądany efekt zastosowania miękkiego odcienia skóry może 
nie zostać osiągnięty lub efekt może zostać zastosowany do obszarów, na których nie ma 
twarzy.