Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
41
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu
Jeśli opcja Tryb pól AF (
A66) w trybie A (automatycznym) jest ustawiona na AF z 
wyszukiw. celu, po wciśnięciu spustu migawki do połowy aparat ustawia ostrość w 
sposób opisany poniżej.
• Aparat wykrywa główny obiekt i ustawia na nim 
ostrość. Po ustawieniu ostrości pole ostrości ma 
kolor zielony. W przypadku wykrycia twarzy 
aparat ustawia na niej ostrość w pierwszej 
kolejności.
• Jeśli główny obiekt nie zostanie rozpoznany, 
aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym 
się pośrodku kadru. Po ustawieniu ostrości pole 
ostrości ma kolor zielony.
B
Uwagi dotyczące funkcji AF z wyszukiw. celu
• W zależności od warunków fotografowania aparat może wybierać obiekt główny na 
różne sposoby.
• W przypadku korzystania z niektórych ustawień Balans bieli wykrycie obiektu głównego 
może nie być możliwe.
• W poniższych sytuacjach aparat może nie wykryć poprawnie głównego obiektu:
- Gdy obiekt jest bardzo ciemny lub jasny.
- Gdy główny obiekt nie ma wyraźnie zdefiniowanych kolorów.
- Gdy ujęcie jest skadrowane tak, że obiekt główny znajduje się na krawędzi monitora.
- Gdy główny obiekt zawiera powtarzający się wzór.
1/250
1/250
F3.1
F3.1
Pola ostrości
F3.1
F3.1
1/250
1/250
Pole ostrości