Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
42
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokus
W poniższych sytuacjach aparat może nie ustawić ostrości zgodnie z oczekiwaniami.
W rzadkich przypadkach nie jest możliwe ustawienie ostrości obiektu, mimo że pole 
ostrości lub wskaźnik ostrości mają kolor zielony:
• Obiekt jest bardzo ciemny
• Fotografowana scena obejmuje obiekty o dużych różnicach jasności (np. obiekt 
jest fotografowany pod słońce, co powoduje, że jest bardzo ciemny)
• Brak kontrastu między obiektem a otoczeniem (np. gdy fotografowana osoba ma 
na sobie białą koszulę i stoi na tle białej ściany)
• Kilka obiektów znajduje się w różnych odległościach od aparatu (np. obiekt w 
klatce)
• Przedmioty o powtarzających się wzorach (żaluzje okienne, budynki z wieloma 
rzędami podobnych okien itd.)
• Obiekt porusza się bardzo szybko
W sytuacjach opisanych powyżej należy spróbować wcisnąć kilkakrotnie spust 
migawki do połowy, aby zmienić ustawienie ostrości, lub też ustawić ostrość na 
innym obiekcie znajdującym się w tej samej odległości od aparatu co obiekt główny i 
użyć funkcji blokady ostrości (