Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
43
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Blokada ostrości
Fotografowanie z blokadą ostrości to tryb zalecany, jeśli aparat nie aktywuje pola 
ostrości zawierającego dany obiekt.
1
W opcji Tryb pól AF wybierz ustawienie Środek w trybie 
A (automatycznym) (A66).
2
Umieść obiekt w środku 
kadru i wciśnij spust 
migawki do połowy.
• Aparat ustawi ostrość na obiekcie, a 
pole ostrości będzie wyświetlone na 
zielono.
• Ekspozycja także zostanie 
zablokowana.
3
Zmień kompozycję zdjęcia bez 
podnoszenia palca.
• Pamiętaj o zachowaniu tej samej odległości 
pomiędzy aparatem i obiektem.
4
Aby zrobić zdjęcie, wciśnij spust 
migawki do końca.
F3.1
F3.1
1/250
1/250
F3.1
F3.1
1/250
1/250