Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
55
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
Aby wyregulować poziom głośności, podczas 
odtwarzania filmu przesuń dźwignię zoomu (
Na monitorze wyświetlone zostaną przyciski 
sterujące odtwarzaniem.
Operacje wymienione poniżej można wykonać, 
wybierając przycisk sterujący za pomocą przycisków 
JK na wybieraku wielofunkcyjnym i naciskając 
przycisk
k.
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu
Funkcja
Ikona
Opis
Przewijanie 
do tyłu
A
Przytrzymaj przycisk 
k, aby przewinąć film do tyłu.
Przewijanie 
do przodu
B
Przytrzymaj przycisk 
k, aby przewinąć film do przodu.
Pauza
E
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można 
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
C
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do tyłu. Przytrzymaj 
przycisk
k, aby przewijać film do tyłu w sposób ciągły.
D
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymaj 
przycisk
k, aby przewijać film do przodu w sposób 
ciągły.
F
Wznowienie odtwarzania.
I
Wycięcie odpowiedniego fragmentu filmu i zapisanie go 
jako osobnego pliku.
Koniec
G
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.
Wskaźnik głośności
W czasie 
wstrzymania