Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
v
Wp
rowad
zen
ie
Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom produktu firmy Nikon i obrażeniom ciała, 
przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poniższe 
uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Uwagi te powinny znajdować się w miejscu 
dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.
OSTRZEŻENIA
W razie nieprawidłowego funkcjonowania natychmiast wyłącz aparat
Gdyby z aparatu lub zasilacza zaczął wydobywać się dym lub dziwny zapach, należy 
natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego i wyjąć akumulatory z aparatu, 
uważając przy tym, aby się nie poparzyć. Dalsza praca aparatu może doprowadzić do 
obrażeń ciała. Po usunięciu lub odłączeniu źródła zasilania należy przekazać 
urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
Nie demontuj aparatu
Dotykanie wewnętrznych części aparatu lub zasilacza może doprowadzić do 
zranienia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych 
techników serwisu. W razie pęknięcia obudowy aparatu lub zasilacza w wyniku 
upadku lub z innej przyczyny należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulatory, a 
następnie przekazać produkt do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
Nie używaj aparatu ani zasilacza w obecności palnego gazu
Nie należy używać urządzeń elektronicznych w pobliżu łatwopalnego gazu, 
ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.
Uważaj na pasek aparatu
Nigdy nie owijaj paska na szyję wokół szyi dziecka.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
Należy szczególnie uważać, aby dzieci nie wkładały baterii/akumulatorów lub innych 
niewielkich części do ust.
Nie dotykaj bez przerwy aparatu, ładowarki ani zasilacza sieciowego 
przez długi okres, gdy urządzenia są włączone lub używane
Części urządzeń nagrzewają się i stają gorące. Pozostawienie urządzeń w 
bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może spowodować poparzenia 
pierwszego stopnia.
Zasady bezpieczeństwa
Ta ikona oznacza ostrzeżenie, do którego należy się zastosować przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu firmy Nikon w celu uniknięcia możliwych 
obrażeń.