Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
57
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
B
Uwagi dotyczące edytowania filmów
• Używaj baterii o wystarczającym poziomie naładowania, aby zapobiec wyłączeniu się 
aparatu podczas edycji. Kiedy wskaźnik stanu baterii/akumulatorów ma postać B, 
edycja filmów nie jest możliwa.
• Film utworzony za pomocą funkcji edycji nie może zostać przycięty ponownie.
• Rzeczywisty przycięty fragment filmu może się nieco różnić od fragmentu wybranego 
przy użyciu punktów początkowych i końcowych.
• Nie można przycinać filmów tak, aby ich długość była mniejsza niż dwie sekundy.