Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
60
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia)
* Ustawienie to można zmienić także dla trybów fotografowania innych niż automatyczny. 
Zmienione ustawienie ma zastosowanie także w innych trybach fotografowania.
Wybierz kombinację wielkości zdjęcia i stopnia kompresji używaną przy zapisywaniu 
obrazów.
Im wyższe ustawienie trybu obrazu, tym większy możliwy rozmiar wydruku zdjęcia, 
mniejszy stopień kompresji i wyższa jakość zdjęć. Zmniejsza to jednak liczbę zdjęć, 
które mogą zostać zapisane.
* Wartości liczbowe oznaczają liczbę zarejestrowanych pikseli.
Przykład: x 5152×3864 = ok. 20 megapikseli, 5152 × 3864 pikseli
Menu fotografowania (w trybie (automatycznym))
Przejdź do trybu fotografowania*
M przycisk d M Tryb obrazu M 
przycisk 
k
Opcja*
Stopień kompresji
Proporcje obrazu 
(szerokość do wysokości)
w 5152×3864P
Ok. 1:4
4:3
x 5152×3864 (ustawienie domyślne)
Ok. 1:8
4:3
i 3648×2736
Ok. 1:8
4:3
r 2272×1704
Ok. 1:8
4:3
q 1600×1200
Ok. 1:8
4:3
O 640×480
Ok. 1:8
4:3
z 5120×2880
Ok. 1:8
16:9
s 3864×3864
Ok. 1:8
1:1