Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
64
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Zdjęcia seryjne
B
Uwagi dotyczące wykonywania zdjęć seryjnych
• Ostrość, ekspozycja i balans bieli są określane dla całej serii na podstawie pierwszego 
zdjęcia z każdej serii.
• Liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może się zmieniać w zależności od 
bieżącego ustawienia trybu obrazu, typu używanej karty pamięci lub warunków 
fotografowania.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A44).
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
A (automatyczny) M przycisk k M przycisk d M Zdjęcia seryjne M 
przycisk 
k
Opcja
Opis
U Zdjęcie 
pojedyncze 
(ustawienie 
domyślne)
Każde wciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego 
zdjęcia.
V Zdjęcia seryjne
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku zwalniania 
migawki, obrazy są zapisywane w trybie ciągłym.
• Liczba klatek na sekundę przy zdjęciach seryjnych wynosi około 
1 kl./s, a maksymalna liczba zdjęć seryjnych wynosi około 4 (gdy 
tryb obrazu to x 5152×3864).