Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
65
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Czułość ISO
Wyższa czułość ISO pozwala na fotografowanie ciemniejszych obiektów. Ponadto 
przy obiektach o tej samej jasności zdjęcia mogą być wykonywane z krótszym 
czasem otwarcia migawki. Pozwala to zmniejszyć efekt rozmazania, który powstaje 
wskutek drgań aparatu i poruszania się obiektu.
• W przypadku ustawienia wyższej czułości ISO obrazy mogą zawierać szumy.
B
Uwagi dotyczące czułości ISO
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (
A44).
C
Wyświetlanie czułości ISO na ekranie fotografowania
Jeśli wybrano opcję Automatyczna, w razie zwiększenia czułości ISO wyświetlana jest 
ikona E.
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
A (automatyczny) M przycisk k M przycisk d M Czułość ISO M przycisk k
Opcja
Opis
a Automatyczna
(ustawienie domyślne)
Czułość jest wybierana automatycznie z zakresu ISO 80 
do 1600.
80, 100, 200, 400, 800, 1600
Określona wartość czułości jest ustawiona na stałe.