Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
vi
Wp
rowad
zen
ie
Nie zostawiaj produktu w miejscach, w których będzie narażone na 
skrajnie wysokie temperatury, np. w zamkniętym samochodzie albo w 
bezpośrednim świetle słonecznym
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie aparatu lub pożar.
Zachowaj ostrożność podczas wymiany baterii/akumulatorów
Przy niewłaściwym użytkowaniu baterii/akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo 
ich wycieku lub wybuchu. W celu właściwego użytkowania baterii/akumulatorów 
należy stosować się do następujących zaleceń:
• Przed wyjęciem baterii/akumulatorów należy wyłączyć aparat. Jeśli używany jest 
zasilacz, należy odłączyć go od gniazda sieciowego.
• Należy używać wyłącznie baterii/akumulatorów zatwierdzonych do użytku z tym 
produktem (
A7). Nie należy jednocześnie używać baterii/akumulatorów starych 
i nowych ani ich różnych marek lub typów.
• W przypadku używania w aparacie akumulatorów niklowo-wodorkowych Nikon 
EN-MH2 należy używać wyłącznie określonej ładowarki i ładować po cztery 
akumulatory jednocześnie. W przypadku wymiany akumulatorów na akumulatory 
EN-MH2-B2 (dostępne osobno) należy zakupić dwa zestawy akumulatorów 
(łącznie cztery akumulatory).
• Akumulatory EN-MH2 są przeznaczone tylko do użytku w aparatach cyfrowych 
firmy Nikon i są zgodne z aparatem COOLPIX L340.
• Baterie/akumulatory powinny być odpowiednio włożone.
• Nie należy wywoływać zwarcia baterii/akumulatorów, demontować ich ani 
usiłować zdjąć lub uszkodzić ich izolacji lub obudowy.
• Nie należy wystawiać baterii/akumulatorów na działanie płomieni ani wysokiej temperatury.
• Nie należy zanurzać baterii/akumulatorów w wodzie ani wystawiać ich na 
działanie wilgoci.
• Nie należy transportować ani przechowywać akumulatora wraz z przedmiotami z 
metalu, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
• Z całkowicie rozładowanych baterii/akumulatorów może nastąpić wyciek. Aby 
uniknąć uszkodzenia aparatu, należy wyjąć z niego rozładowane baterie/
akumulatory.
• Należy niezwłocznie przerwać eksploatację baterii/akumulatorów, w których zauważono 
jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienia lub odkształcenia, i wyjąć je z aparatu.
• W razie kontaktu z odzieżą lub skórą płynu, który wyciekł z uszkodzonych baterii/
akumulatorów, należy natychmiast spłukać zabrudzone miejsce dużą ilością wody.
Środki ostrożności podczas korzystania z ładowarki (dostępnej osobno)
• Nie należy wystawiać ładowarki na działanie wilgoci. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Kurz osadzający się na częściach metalowych lub w ich pobliżu powinien być 
usunięty suchą szmatką. Dalsze używanie produktu w takim stanie może 
doprowadzić do pożaru.
• Nie należy dotykać kabla zasilającego ani przebywać w pobliżu ładowarki podczas 
burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
• Nie należy uszkadzać, modyfikować, wyciągać lub zginać kabla zasilającego, 
stawiać na nim ciężkich przedmiotów ani poddawać działaniu wysokiej 
temperatury lub płomieni. W razie uszkodzenia izolacji, gdy przewody w kablu 
staną się widoczne, należy oddać kabel do kontroli w autoryzowanym serwisie 
firmy Nikon. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym.