Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
69
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
• Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach edycji zdjęć, patrz „Edytowanie zdjęć” 
(
A47).
Pokaz slajdów
Odtwarzanie obrazów kolejno w formie automatycznego pokazu slajdów. W 
przypadku odtwarzania plików filmowych w formie pokazu slajdów, wyświetlane są 
tylko pierwsze klatki poszczególnych filmów.
1
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
opcję Start i naciśnij przycisk
k.
• Rozpocznie się pokaz slajdów.
• Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy 
poszczególnymi zdjęciami, wybierz opcję 
Interwał, naciśnij przycisk 
k i określ 
odpowiedni odstęp czasu przed wybraniem 
opcji Start.
• Aby automatycznie powtórzyć pokaz slajdów, przed wybraniem opcji Start 
wybierz opcję W pętli, a następnie naciśnij przycisk 
k.
• Maksymalny czas odtwarzania wynosi około 30 minut, nawet jeżeli włączona jest 
opcja W pętli.
2
Zakończ pokaz slajdów lub uruchom 
go ponownie.
• Po zakończeniu lub wstrzymaniu pokazu 
slajdów wyświetlany jest ekran przedstawiony 
po prawej stronie. Aby zamknąć pokaz slajdów, 
wybierz opcję G, a następnie naciśnij 
przycisk
k. Aby wznowić pokaz slajdów, 
wybierz opcję F, a następnie naciśnij 
przycisk
k.
Operacje w trakcie odtwarzania
• Użyj przycisków JK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić poprzednie/
następne zdjęcie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewinąć do tyłu / do 
przodu.
• Aby zakończyć lub wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk k.
Menu odtwarzania
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Pokaz slajdów M 
przycisk
k
Pokaz slajdów
Start
W pętli
Wstrzymaj
Interwał