Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
71
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a 
pamięcią wewnętrzną)
Zdjęcia można kopiować między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną.
• Jeśli do aparatu włożona jest karta pamięci, na której nie ma żadnych zdjęć, a 
aparat zostanie przełączony w tryb odtwarzania, pojawi się komunikat W pamięci 
nie ma zapisanych żadnych zdjęć.
. W takim przypadku naciśnij przycisk 
d, 
aby wybrać opcję Kopiowanie.
1
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
miejsce docelowe, do którego mają 
zostać skopiowane zdjęcia, a 
następnie naciśnij przycisk 
k. 
2
Wybierz opcję kopiowania, a 
następnie naciśnij przycisk
k.
• Jeśli wybierzesz opcję Wybrane zdjęcia, użyj 
ekranu wyboru zdjęcia do wskazania zdjęć 
(
B
Uwagi na temat kopiowania zdjęć
• Możliwe jest kopiowanie plików wyłącznie w formatach, które aparat może rejestrować.
• W przypadku zdjęć zrobionych aparatem innej marki lub zmodyfikowanych na 
komputerze nie można zagwarantować poprawności wykonania tej operacji.
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Kopiowanie M 
przycisk
k
Kopiowanie
Z aparatu do kar ty
Z kar ty do aparatu
Z aparatu do karty
Wybrane zdjęcia
Wsz ystkie zdjęcia